D

DIENSTENWET

Uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt uw dossier toe aan mr. Arne Parmentier. Mr. Arne Parmentier is advocaat in België, en is ingeschreven aan de balie van West-Vlaanderen. Mr. Arne Parmentier oefent het beroep van advocaat uit in een  besloten vennootschap met als naam van PC Advocaten BV. De zetel van het kantoor is gevestigd te 8790 Waregem, Fr. Rooseveltlaan 64. Het ondernemingsnummer van PC Advocaten is 0638.822.303.

Per e-mail kan u mr. Arne Parmentier bereiken via ap@pc-advocaten.be

De beroepsaansprakelijkheid is verzekerd bij Amlin Europe NV, Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel, via een gezamenlijke polis onderschreven door de Orde van Vlaamse Balies, en bij AG Insurance, Emiel Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, via Vanbreda Risk & Benefit, Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen. De polis  verleent dekking voor de hele wereld, met uitzondering van eisen die tegen de verzekerde ingesteld worden in de VS of Canada of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.

Uw advocaat en zijn dienstverlening

U kan bij PC Advocaten terecht voor onder meer volgende diensten: juridisch advies en bemiddeling, alsmede bijstand in geschillen voor de rechtbanken in België.

De algemene voorwaarden en bepalingen die PC Advocaten hanteert kan u hier raadplegen. PC Advocaten zal de prijs van de diensten die zij voor u verricht in uw dossier berekenen volgens een van de tariefstructuren die u hier kan raadplegen.

De overeenkomst die u met PC Advocaten, c.q. mr. Arne Parmentier, aanknoopt is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen is enkel de rechter bevoegd van het kantooradres.

Voor informatie of bij klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u PC Advocaten of mr. Arne Parmentier bereiken:

  • via post op het adres: Fr. Rooseveltlaan 64, 8790 Waregem
  • via e-mail op het adres: ap@pc-advocaten.be
  • of via telefoon op het nummer: 056 323 097

Multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen

PC Advocaten maakt, in het kader van haar beroepsuitoefening als advocaat, geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Mr. Arne Parmentier is onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en de reglementen van de Nationale Orde van Advocaten, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van de balie van West-Vlaanderen die geraadpleegd kunnen worden op www.baliewestvlaanderen.be.

Voor ereloongeschillen bestaat een buitengerechtelijke geschillenregeling via de balie van West-Vlaanderen: raadpleeg de website www.advocaat.be > Problemen met uw advocaat? https://www.advocaat.be/een-advocaat-raadplegen/problemen-met-uw-advocaat

Voor tuchtzaken is de stafhouder van de balie van West-Vlaanderen bevoegd:

Stafhouder balie West-Vlaanderen
Langestraat 120
8000 Brugge