T

TARIEVEN

Wanneer u beroep doet op PC Advocaten, dan wordt ereloon aangerekend en een vergoeding voor de gemaakte kosten (zoals briefwisseling, verplaatsingskosten, telefoons). Daarnaast zijn er nog de gerechtskosten.

Het ereloon kan volgens verschillende criteria worden berekend:

  • Volgens een uurtarief : PC Advocaten zal het aantal uren dat er aan de zaak gewerkt wordt vermenigvuldigen met het uurtarief, aanpasbaar volgens de ervaring van de advocaat, de deskundigheid, of de zaak dringend is, de aard van de zaak enz. . U kunt vragen om op regelmatige tijdstippen op de hoogte te worden gehouden van het aantal gepresteerde uren. De basistarieven situeren zich momenteel tussen € 132,50/uur excl. btw en € 193,-/uur excl. btw (onderverdeeld in prestaties van minimaal 6 minuten, afhankelijk van het soort zaak, de moeilijkheid, de hoogdringendheid, de ervaring, etc.).
  • Volgens de waarde van de zaak: de cliënt betaalt een bepaald percentage.
  • Volgens de geleverde prestaties: de cliënt betaalt volgens het geleverde werk, het belang van de zaak, de moeilijkheidsgraad, het resultaat, de hoogdringendheid.
  • Vast bedrag: de cliënt en de advocaat komen een totaalbedrag overeen.
  • Jaarcontract: deze methode wordt vaak toegepast door bedrijven die verschillende zaken aan dezelfde advocaat bezorgen.

PC Advocaten raadt u aan om de financiële kant van uw dossier regelmatig te bespreken en te evalueren. Vaak is het moeilijk om bij aanvang een nauwkeurige schatting van de kosten te geven. Hoe een zaak precies zal verlopen, hangt af van verschillende factoren. Het kan dus gebeuren dat wij meer tijd nodig hebben dan eerst gedacht. We streven er naar u tijdig te informeren over dit extra werk en u de extra kosten meedelen. Vraag hiernaar bij de bespreking van uw dossier. Heel vaak worden er voorschotten (provisies) gevraagd. Eventueel kunt u de betaling spreiden.

De kantoorkosten worden berekend ofwel met een vast percentage van het ereloon (25%) ofwel per stuk. Vallen hieronder, het dossierrecht, dactylografie, verplaatsingsonkosten, telefoon en fax, kopies, etc.

In een procedure zijn er ook nog gerechtskosten (van de rechtbank en de gerechtsdeurwaarder). Die moet u voorschieten of betalen. Tenzij de rechter beslist dat de tegenpartij ze geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen samen met de rechtsplegingsvergoeding. Die vergoeding is een tussenkomst voor bepaalde prestaties van uw advocaat. Het bedrag van de vergoeding is wettelijk vastgelegd en hangt af van de aard van de zaak.

Eventueel komt u in aanmerking voor financiële steun van de overheid via het systeem van de juridische tweedelijnsbijstand (‘pro deo’). Dat hangt onder meer af van uw inkomen. Als u in aanmerking komt, stelt het bureau voor juridische bijstand een advocaat aan.

Indien u niet akkoord gaat met het ereloon van uw advocaat, kunt u daarover met hem overleggen. Als er geen oplossing uit de bus komt, kunt u een brief sturen naar de stafhouder van de balie waartoe uw advocaat behoort. Voeg hierbij zoveel mogelijk bewijsstukken. Hij zal de zaak onderzoeken en nagaan of uw klacht al dan niet gegrond is.

(bron: Orde van Vlaamse Balies)

AV

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, prestaties en diensten van PC Advocaten.

Artikel 2 – PC Advocaten beslist discretionair of zij een opdracht aanneemt of weigert. PC Advocaten mag bij de uitvoering van haar opdracht hulp inroepen van derden (bv. gerechtsdeurwaarders, buitenlandse advocaten, correspondenten, experten, vertalers, etc.). PC Advocaten is niet aansprakelijk voor de eventuele fouten van deze derden.

Artikel 3 – Alle verbonden advocaten en de BV PC Advocaten zijn verzekerd bij Amlin Europe NV, Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel, via een gezamenlijke polis onderschreven door de Orde van Vlaamse Balies, en bij AG Insurance, Emiel Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, via Vanbreda Risk & Benefit, Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien, om welke reden dan ook, geen dekking gegeven wordt, is de aansprakelijkheid van PC Advocaten beperkt tot het in dat specifieke dossier aangerekend of aan te rekenen ereloon met een maximum van € 5.000,-.

Artikel 4 – PC Advocaten hanteert een basisuurloontarief, vermeerderd en kantoorkosten en gerechtskosten, verhoogd met het toepasselijke Btw-tarief. Het basistarief zal gelden tenzij een ander tarief of berekeningswijze is overeengekomen. De opdrachtgever is gehouden tot betaling van de gevraagde provisies en/of staten van kosten en ereloon binnen de maand, op straffe van opschorting en/of beëindiging van de werkzaamheden en diensten, na vergeefse ingebrekestelling. PC Advocaten wijst in dat geval elke aansprakelijkheid af voor de schade die dergelijke opschorting of beëindiging van werkzaamheden en diensten met zich meebrengt.

Elke vraag tot betaling van een provisie of een staat van kosten en erelonen is betaalbaar binnen de maand. Bij gebreke aan tijdige betaling is PC Advocaten van rechtswege en zonder ingebrekestelling gerechtigd de verhogingen (rente en schadevergoeding) toe te passen die voorzien zijn in de wet op de betalingsachterstand.

Artikel 5 – Op de relatie PC Advocaten en de opdrachtgever is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen behoren exclusief toe aan de rechtbanken bevoegd over de zetel van PC Advocaten, onverminderd de bevoegdheid van de Orde van Advocaten van de Balie West-Vlaanderen.