Privacy & Witwas

P

PRIVACY POLICY

PC Advocaten en elke advocaat, medewerker en werknemer stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen, in overeenstemming met ons beroepsgeheim en deontologie, alsook met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (GDPR / AVG) en elke nationale en Europese regelgeving die deze verordening implementeert of aanvult. Deze privacy policy is van toepassing op elke relatie tussen ons en onze klanten, tegenpartijen, tussenpersonen, en al wie professioneel in contact komt met ons.

Rechtspersoon: PC Advocaten BV, gevestigd in Franklin Rooseveltlaan 64, 8790 Waregem, ondernemingsnummer 0638.822.303, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De bestuurder van PC Advocaten is Mr. Arne Parmentier.

Contactgegevens:

BV PC Advocaten

Bestuurder Arne Parmentier

Franklin Rooseveltlaan 64, 8790 Waregem

Tel: +32 56 32 30 97

Fax: +32 56 32 30 99

www.pc-advocaten.be

pc@pc-advocaten.be

 

 Persoonsgegevens die wij verwerken: persoonsgegevens betreffen alle informatie over een natuurlijke persoon aan de hand waarvan deze direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer of andere elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die persoon.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij gebeurlijk verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • Rijksregisternummer
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer / faxnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch of die noodzakelijk zijn voor de behartiging van de belangen van de klant in een bepaald dossier
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer
 • Opleidingen / curriculum

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

PC Advocaten verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

PC Advocaten zal deze gegevens echter enkel verwerken indien dit strikt noodzakelijk is. PC Advocaten zal dit onder meer doen als dit noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of als u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

 Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via pc@pc-advocaten.be.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Dienstverlening:

PC Advocaten verwerkt gebeurlijk uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze dienstverlening. Wij verwerken enkel de persoonsgegevens die wij noodzakelijk achten om onze diensten te kunnen leveren en uw belangen te behartigen, alsook de persoonsgegevens die u gebeurlijk zelf aan ons verstrekt. Dit betreft ook het bijhouden van uw contactgegevens zodat wij u op de hoogte kunnen houden en in overleg kunnen treden met u indien nodig.

PC Advocaten verwerkt bovendien persoonsgegevens van andere partijen, zoals eventuele tegenpartij(en), tussenpersonen, personen voor wie men optreedt, etc., als dit noodzakelijk is voor het behartigen van een dossier en het verdedigen van de belangen van een klant.  De rechtsgrond voor deze verwerking is in dat geval het verdedigen van de gerechtvaardigde en / of vitale belangen van de klant.

Wettelijke verplichtingen:

PC Advocaten is bovendien in bepaalde gevallen genoodzaakt om informatie te verwerken opdat zij zou voldoen aan dwingende wetgeving die op haar rust. Dit betreft o.a. de fiscale wetgeving en boekhoudkundige verplichtingen (identificatie- en facturatiegegevens van klanten), anti witwaswetgeving (controle identiteit en eventuele melding aan bevoegde autoriteiten), sociale wetgeving (bv. arbeidscontracten), etc.

Klantenrelaties:

PC Advocaten verwerkt gebeurlijk uw persoonsgegevens indien u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief. De rechtsgrond voor deze verwerking is toestemming. De nieuwsbrief is bestemd voor klanten en geïnteresseerden die op de hoogte willen blijven van wijzigingen in het juridisch landschap. De nieuwsbrief wordt u echter enkel toegestuurd als u ons uw toestemming hebt gegeven om dit te doen. U kunt hiervoor ook ten allen tijde uw toestemming intrekken. Dit kunt u doen door op de betreffende link in de nieuwsbrief te klikken, alsook kunt u uw verzoek aan ons richten per e-mail op het adres pc@pc-advocaten.be en per brief op het adres Franklin Rooseveltlaan 64, 8790 Waregem (zie ook de rubriek “uw rechten t.a.v. ons”). Het intrekken van uw toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan;

Aanwerving

Tenslotte verwerkt PC Advocaten gebeurlijk persoonsgegevens naar aanleiding van een openstaande vacature voor een nieuwe werknemer of medewerker. De rechtsgrond voor deze verwerking is in dat geval ofwel toestemming ofwel het gerechtvaardigd belang van PC Advocaten om informatie in te winnen, m.n. om een geschikte kandidaat te vinden voor de openstaande positie.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

PC Advocaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via de bovenstaande contactgegevens.

PC Advocaten gebruikt hoofdzakelijk de volgende computerprogramma’s of -systemen: KLEOS (online beheersoftware voor de advocaat ontworpen door WOLTERS KLUWER). PC Advocaten koos voor dit softwarepakket, aangezien deze het ISO certificaat ISO27001 bezit voor informatiebeveiliging. PC Advocaten meent hiermee uw data op de best mogelijke wijze te kunnen beschermen.

De medewerkers binnen onze organisatie, die in uitvoering van hun functie uw persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze kunnen raadplegen in onze databank. De advocaten in dienst van PC Advocaten zijn allen gebonden door het beroepsgeheim. Ook de werknemers in dienst van PC Advocaten zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht. PC Advocaten ziet toe op de strikte naleving van deze verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden:

PC Advocaten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen of in uitvoering van de overeenkomst met u of ter verdediging van de gerechtvaardigde of vitale belangen van PC Advocaten of haar klanten. Dit kan bijvoorbeeld gaan om tegenpartijen, Rechtbanken, Gerechtsdeurwaarders, Notarissen, verzekeringsmaatschappijen, de fiscus, etc.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PC Advocaten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming:

PC Advocaten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PC Advocaten) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Behoudens uw uitdrukkelijke toestemming om bepaalde gegevens langer bij te houden, houden wij uw persoonsgegevens niet langer bij dan nodig. Wij houden uw persoonsgegevens maar zo lang bij als vereist is om te voldoen aan onze wettelijke en deontologische verplichtingen of om onze diensten op een correcte manier te verlenen of omdat we een gerechtvaardigd belang hebben om die persoonsgegevens bij te houden.

Wij hanteren o.a. de volgende bewaartermijnen:

 • Persoonsgegevens in een specifiek dossier: bewaartermijn van minimum vijf jaar. PC Advocaten valt onder de verplichting van art. 2276 bis van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel bepaalt dat advocaten bij het beëindigen van hun opdracht elk individueel dossier nog dienen te bewaren gedurende een termijn van 5 jaar. Bepaalde gegevens kunnen echter langer bewaard worden door PC Advocaten als dit strikt noodzakelijk is, bv. om procedurele of executieredenen of om latere belangenconflicten uit te sluiten of omdat dwingende wetgeving ons hiertoe verplicht (vb. fiscale wetgeving).
 • Bankrekeninggegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze worden verkregen of de termijn die wordt opgelegd door fiscale wetgeving.
 • Gegevens voor direct marketing: persoonsgegevens die enkel worden verwerkt voor direct marketing doelstellingen (nieuwsbrief) worden verwijderd van zodra de persoon wiens gegevens worden verwerkt ons hierom verzoekt.

 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

 De websites die worden beheerd door PC Advocaten maken gebruik van cookies. Alle informatie hieromtrent, met inbegrip van het soort cookies dat wij verzamelen en de bewaartermijn, vindt u terug in onze cookie policy.

 • Cookiebeleid www.pc-advocaten.be
 • Cookiebeleid www.onbetaalde-huur.be

Uw rechten t.a.v. ons:

U heeft principieel verschillende rechten t.a.v. ons in onze hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens.

Zo heeft u het recht om bij ons te informeren welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en hiervan een kopie te bekomen. Indien uw gegevens niet (meer) juist of actueel zijn, kunt u vragen om uw gegevens te corrigeren of aan te vullen. U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen of de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken tot bepaalde doelstellingen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PC Advocaten. Dit geldt in het bijzonder voor de verwerking van uw gegevens voor direct marketing berichten (nieuwsbrief).

U heeft tenslotte ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt uw bovenstaande rechten uitoefenen door uw verzoek per e-mail te richten naar pc@pc-advocaten.be of ons dit per brief te laten weten op het adres Franklin Rooseveltlaan 64, 8790 Waregem.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

PC Advocaten houdt eraan zo snel mogelijk te reageren op uw verzoek, uiterlijk binnen de maand na ontvangst ervan. Indien deze termijn echter om de één of andere reden niet haalbaar zou zijn, zal PC Advocaten u dit tijdig laten weten, i.e. binnen deze termijn van één maand voornoemd.

U dient wel voor ogen te houden dat PC Advocaten gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, onze gerechtvaardigde belangen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

Indien het gaat om de verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden, zijn wij wel verplicht om in te gaan op uw verzoek tot stopzetting van de verwerking van uw gegevens, de beperking ervan, en desgevallend verwijdering van uw gegevens voor dit doeleinde (direct marketing). U kunt uw verzoek hieromtrent kenbaar maken op bovenstaande wijze of door in de nieuwsbrief op de daartoe voorziene link te klikken. Het weze herhaald dat het intrekken van uw toestemming geen afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan;

Update Privacyverklaring: PC Advocaten is gerechtigd om deze Privacy policy te wijzigen en up te daten wanneer zij dit noodzakelijk acht. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen.

PC Advocaten wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be

W

WITWASWETGEVING

Afhankelijk van de aard van de diensten die PC Advocaten aan u dient te verstrekken, is het mogelijk dat zij verplicht is de wetgeving en baliereglementering inzake antiwitwas- en antiterrorismefinanciering strikt na te leven.
In dergelijk geval, is PC Advocaten voornamelijk gehouden tot een identificatie- en waakzaamheidsplicht ten aanzien van haar cliënt. In dat kader is PC Advocaten verplicht informatie over de identificatie, de kenmerken van de cliënt en doel en aard van de verrichting te bewaren gedurende 10 jaar. PC Advocaten kan, met het oog hierop, overgaan tot het uitvoeren van controles met behulp van externe elektronische databanken. De Cliënt is zich bewust van de uitgebreide identificatieverplichtingen die worden opgelegd door de geldende preventieve antiwitwaswetgeving en aanvaardt dat de hiermee in overeenstemming zijnde kosten en erelonen worden in rekening gebracht.

Deze procedure vergt de medewerking van de cliënt en verplicht cliënten die werken onder de vorm van rechtspersoon of andere juridische constructie om PC Advocaten mee te delen wie de uiteindelijke begunstigde achter deze rechtsvorm is. De cliënt verbindt zich ertoe om PC Advocaten te informeren van elke wijziging die zijn of haar status kan beïnvloeden. De cliënt verbindt zich ertoe de door PC Advocaten gevraagde informatie op eerste verzoek te bezorgen.

Indien de cliënt de informatie weigert te verstrekken, nadat deze werd opgevraagd, zal PC Advocaten de zakelijke relatie niet kunnen aangaan en, indien hij reeds voorlopig heeft opgetreden, zal hij zijn verdere tussenkomst moet beëindigen. Daarnaast verplicht de antiwitwaswetgeving PC Advocaten in bepaalde omstandigheden om mogelijke vermoedens van witwassen of van financiering van terrorisme waarin de cliënt zou betrokken zijn, te melden aan de Stafhouder van zijn/haar balie. PC Advocaten is niet aansprakelijk jegens de Cliënt voor de gevolgen van enige rapportering die te goeder trouw wordt gedaan.

D

DISCLAIMER

De informatie en het materiaal op deze website wordt enkel verstrekt voor informatieve doeleinden en kan nooit beschouwd worden als een juridisch of bindend advies. Vooraleer de informatie op deze website te gaan toepassen in een concrete situatie, is het ten zeerste aangeraden om advies in te winnen van een professioneel jurist/advocaat.

De gebruiker van deze website doet dat op eigen risIco. PC Advocaten garandeert geenszins de geschiktheid voor een welbepaald doel dat de gebruiker voor ogen heeft. Evenmin wordt gegarandeerd dat (i) de website een antwoord geeft op al uw vragen, (ii) de website niet onderbroken kan worden, vrij is van gebreken en te allen tijde veilig, (iii) de website te allen tijde accurate en betrouwbare informatie geeft, (iv) de website steeds tijdig geüpdatet zal worden, (v) de website steeds virusvrij zal zijn. PC Advocaten wijst bijgevolg elke verantwoordelijk af van het gebruik dat men van deze website maakt of nopens de inhoud ervan.

Intellectuele eigendom: De inhoud en vorm van deze website is beschermd door de Auteurswet en behoort exclusief toe aan PC Advocaten. Elke kopie, bewerking, vertaling of verandering van deze site of een gedeelte ervan, onder welke vorm en met welke middelen ook, is uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande schriftelijke toelating van PC Advocaten.

NL EN FR DE