Privacy & Witwas

P

PRIVACY (GDPR)

PC Advocaten en elke advocaat, medewerker en werknemer stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen, in overeenstemming met de Verordening van 27 april 2016 over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en met onze deontologie. Deze privacy policy is van toepassing op alle relaties tussen ons en onze klanten, tegenpartijen, tussenpersonen, en al wie professioneel in contact komt met ons.

Rechtspersoon: PC Advocaten BV, gevestigd te Franklin Rooseveltlaan 64, 8790 Waregem, ondernemingsnummer 0638.822.303, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

BV PC Advocaten

Franklin Rooseveltlaan 64, 8970 Waregem

Tel: +3256 32 30 97

Fax: +3256 32 30 99

www.pc-advocaten.be

pc@pc-advocaten.be

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: PC Advocaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via de bovenstaande contactgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken: PC Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (heeft) verstrekt en/of omdat de verwerking noodzakelijk is om een opdracht uit te voeren die ons werd opgedragen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Rijksregisternummer
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

PC Advocaten verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen (enkel indien dit relevant is voor een concreet dossier)
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. (enkel indien dit relevant is voor een concreet dossier)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via pc@pc-advocaten.be.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: PC Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op de advocaat rusten;
 • ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;
 • u heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
 • voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van PC Advocaten of van derden (vb. de rechtszoekende);
 • Het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrieven;
 • U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • PC Advocaten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;

Geautomatiseerde besluitvorming: PC Advocaten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PC Advocaten) tussen zit.

PC Advocaten gebruikt hoofdzakelijk de volgende computerprogramma’s of -systemen: KLEOS (online beheersoftware voor de advocaat ontworpen door WOLTERS KLUWER). PC Advocaten koos voor dit softwarepakket, aangezien deze het ISO certificaat ISO27001 bezit voor informatiebeveiliging. PC Advocaten meent hiermee uw data op de best mogelijke wijze te kunnen beschermen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: Behoudens uw uitdrukkelijke toestemming om bepaalde gegevens langer bij te houden, houden wij uw persoonsgegevens niet langer bij dan nodig. Wij houden uw persoonsgegevens maar zo lang bij als vereist is om te voldoen aan onze wettelijke en deontologische verplichtingen of om onze diensten op een correcte manier te verlenen of omdat we een gerechtvaardigd belang hebben om die persoonsgegevens bij te houden.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Persoonsgegevens: bewaartermijn van minimum vijf jaar. PC Advocaten valt onder de verplichting van art. 2276 bis van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel bepaalt dat advocaten bij het beëindigen van hun opdracht elk individueel dossier nog dienen te bewaren gedurende een termijn van 5 jaar. Bepaalde gegevens kunnen echter langer bewaard worden door PC Advocaten als dit strikt noodzakelijk is, bv. om procedurele of executieredenen of om latere belangenconflicten uit te sluiten.
 • Bankrekeninggegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze worden verkregen of de termijn die wordt opgelegd door fiscale wetgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden: PC Advocaten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

PC Advocaten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: PC Advocaten gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PC Advocaten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar pc@pc-advocaten.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

PC Advocaten houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

U dient wel voor ogen te houden dat PC Advocaten gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

Update Privacyverklaring: Wij zijn gerechtigd om deze Privacy policy up te daten door een nieuwe versie te plaatsen op de onze website. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen.

PC Advocaten wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

 T +32 (0)2 274 48 00

 F +32 (0)2 274 48 35

 E-mail contact@apd-gba.be

W

WITWASWETGEVING

Afhankelijk van de aard van de diensten die PC Advocaten aan u dient te verstrekken, is het mogelijk dat zij verplicht is de wetgeving en baliereglementering inzake antiwitwas- en antiterrorismefinanciering strikt na te leven.
In dergelijk geval, is PC Advocaten voornamelijk gehouden tot een identificatie- en waakzaamheidsplicht ten aanzien van haar cliënt. In dat kader is PC Advocaten verplicht informatie over de identificatie, de kenmerken van de cliënt en doel en aard van de verrichting te bewaren gedurende 10 jaar. PC Advocaten kan, met het oog hierop, overgaan tot het uitvoeren van controles met behulp van externe elektronische databanken. De Cliënt is zich bewust van de uitgebreide identificatieverplichtingen die worden opgelegd door de geldende preventieve antiwitwaswetgeving en aanvaardt dat de hiermee in overeenstemming zijnde kosten en erelonen worden in rekening gebracht.

Deze procedure vergt de medewerking van de cliënt en verplicht cliënten die werken onder de vorm van rechtspersoon of andere juridische constructie om PC Advocaten mee te delen wie de uiteindelijke begunstigde achter deze rechtsvorm is. De cliënt verbindt zich ertoe om PC Advocaten te informeren van elke wijziging die zijn of haar status kan beïnvloeden. De cliënt verbindt zich ertoe de door PC Advocaten gevraagde informatie op eerste verzoek te bezorgen.

Indien de cliënt de informatie weigert te verstrekken, nadat deze werd opgevraagd, zal PC Advocaten de zakelijke relatie niet kunnen aangaan en, indien hij reeds voorlopig heeft opgetreden, zal hij zijn verdere tussenkomst moet beëindigen. Daarnaast verplicht de antiwitwaswetgeving PC Advocaten in bepaalde omstandigheden om mogelijke vermoedens van witwassen of van financiering van terrorisme waarin de cliënt zou betrokken zijn, te melden aan de Stafhouder van zijn/haar balie. PC Advocaten is niet aansprakelijk jegens de Cliënt voor de gevolgen van enige rapportering die te goeder trouw wordt gedaan.

D

DISCLAIMER

De informatie en het materiaal op deze website wordt enkel verstrekt voor informatieve doeleinden en kan nooit beschouwd worden als een juridisch of bindend advies. Vooraleer de informatie op deze website te gaan toepassen in een concrete situatie, is het ten zeerste aangeraden om advies in te winnen van een professioneel jurist/advocaat.

De gebruiker van deze website doet dat op eigen risIco. PC Advocaten garandeert geenszins de geschiktheid voor een welbepaald doel dat de gebruiker voor ogen heeft. Evenmin wordt gegarandeerd dat (i) de website een antwoord geeft op al uw vragen, (ii) de website niet onderbroken kan worden, vrij is van gebreken en te allen tijde veilig, (iii) de website te allen tijde accurate en betrouwbare informatie geeft, (iv) de website steeds tijdig geüpdatet zal worden, (v) de website steeds virusvrij zal zijn. PC Advocaten wijst bijgevolg elke verantwoordelijk af van het gebruik dat men van deze website maakt of nopens de inhoud ervan.

Intellectuele eigendom: De inhoud en vorm van deze website is beschermd door de Auteurswet en behoort exclusief toe aan PC Advocaten. Elke kopie, bewerking, vertaling of verandering van deze site of een gedeelte ervan, onder welke vorm en met welke middelen ook, is uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande schriftelijke toelating van PC Advocaten.

NL EN FR DE