Privacy & Witwas

P

PRIVACY POLICY

BV PC Advocaten

Bestuurder Arne Parmentier

Franklin Rooseveltlaan 64, 8790 Waregem

Tel: +3256 32 30 97

Fax: +3256 32 30 99

www.pc-advocaten.be

pc@pc-advocaten.be

Persoonsgegevens cliënten:

PC Advocaten verwerkt gebeurlijk uw persoonsgegevens omdat u een beroep doet op haar diensten als advocaat. PC Advocaten verwerkt enkel de persoonsgegevens die zij noodzakelijk acht om haar diensten te kunnen leveren en uw belangen te behartigen, alsook de persoonsgegevens die u gebeurlijk zelf aan haar verstrekt. Dit betreft ook het bijhouden van uw contactgegevens zodat zij u op de hoogte kan houden en in overleg kan treden met u indien nodig.

De rechtsgrond voor deze verwerking betreft het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en PC Advocaten (art. 6.1. b) AVG). De advocaten van het kantoor PC Advocaten zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Als u verkiest om bepaalde informatie niet met hen te delen, zal daarvoor begrip worden opgebracht, doch dit kan leiden tot advies dat minder goed afgestemd zal zijn op uw situatie of kan leiden tot een ongewenst resultaat.

 

Persoonsgegevens tegenpartijen of tussenpersonen:

PC Advocaten verwerkt gebeurlijk ook persoonsgegevens van andere partijen, zoals eventuele tegenpartijen, tussenpersonen (bv. advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, verzekeraars), personen voor wie men optreedt (bv. zaakvoerder voor vennootschap, ouders voor kinderen), als dit noodzakelijk is voor het behartigen van een dossier en het stellen van een vordering in rechte en / of het verdedigen van de klant tegen een vordering in rechte.

De rechtsgrond voor deze verwerking is het verdedigen van de gerechtvaardigde belangen van de klant (art. 6.1. f) AVG). PC Advocaten kan zich voor deze verwerking beroepen op het mandaat dat zij van haar cliënt ontving.

De betreffende gegevens worden ofwel verkregen van de cliënt of tussenpersonen ofwel rechtstreeks verkregen van de betrokkene zelf ofwel verkregen via raadpleging van openbare bronnen of databanken waartoe PC Advocaten rechtmatig toegang heeft (bv. opzoekingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen, in het Rijksregister, in andere overheidsdatabanken, via internet).

In bepaalde gevallen zal PC Advocaten ook genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (art. 6.1. c) AVG). Dit betreft bijvoorbeeld wettelijk verplichte vermeldingen in een dagvaarding of verzoekschrift of toe te voegen administratieve documenten.

PC Advocaten is in bepaalde gevallen genoodzaakt om informatie te verwerken opdat zij zou voldoen aan dwingende wetgeving die op haar rust. Dit betreft o.a. fiscale wetgeving en boekhoudkundige verplichtingen (identificatie- en facturatiegegevens van klanten) en anti witwaswetgeving (controle identiteit en eventuele melding aan bevoegde autoriteiten).

De rechtsgrond voor deze verwerking betreft het voldoen aan wettelijke verplichtingen (art. 6.1. c) AVG).

PC Advocaten verwerkt gebeurlijk uw persoonsgegevens omdat u een offerte en  stappenplan hebt aangevraagd via de website onbetaalde-huur.be. PC Advocaten verwerkt enkel de persoonsgegevens die zij noodzakelijk acht om uw aanvraag te verwerken, alsook de persoonsgegevens die u gebeurlijk zelf aan haar verstrekt. De persoonsgegevens worden rechtstreeks verkregen van de aanvrager.

De rechtsgrond voor deze verwerking betreft ofwel toestemming (art. 6.1. a) AVG) ofwel het voldoen aan een verzoek van de klant vóór de sluiting van een overeenkomst (art. 6.1. b) AVG). U bent hierbij niet verplicht om ons de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken, doch dit kan er toe leiden dat wij onvoldoende gegevens hebben om uw aanvraag te verwerken ofwel dat ons advies minder goed afgestemd zal zijn op uw situatie.

Contact(formulier)

PC Advocaten verwerkt gebeurlijk uw persoonsgegevens omdat u gebruikt maakt van het contactformulier op één van haar websites (www.pc-advocaten.be of www.onbetaalde-huur.be) of omdat u haar uw contactgegevens hebt overgemaakt op een andere wijze, bijvoorbeeld via e-mail. PC Advocaten verwerkt enkel de persoonsgegevens die zij noodzakelijk acht om u een antwoord te kunnen bieden op uw vragen of voor het vastleggen van een kennismakingsgesprek, alsook de persoonsgegevens die u gebeurlijk zelf aan haar verstrekt. U heeft geen verplichting om de persoonsgegevens te verstrekken.

De rechtsgrond voor deze verwerking betreft ofwel toestemming (art. 6.1. a) AVG) ofwel het voldoen aan een verzoek van de klant vóór de sluiting van een overeenkomst (art. 6.1. b) AVG).

 

Chatfunctie TIDIO op website

PC Advocaten verwerkt gebeurlijk uw persoonsgegevens omdat u met haar contact opnam via de chatbot TIDIO, beschikbaar op haar website www.pc-advocaten.be en www.onbetaalde-huur.be. PC Advocaten gebruikt de applicatie TIDIO, omdat zij meent dat uw persoonsgegevens door deze aanbieder goed beschermd worden.

De rechtsgrond voor deze verwerking is toestemming (art. 6.1. a) AVG). U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens via de chatbot te bezorgen. U kunt ook opteren voor een ander communicatiekanaal.

U kunt bovendien ten allen tijde uw toestemming intrekken door dit ons te laten weten via de chatfunctie, per brief (Franklin Rooseveltlaan 64, 8790 Waregem) of per mail (pc@pc-advocaten.be). Het intrekken van uw toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

PC Advocaten verwerkt gebeurlijk uw persoonsgegevens omdat zij een beroep doet op uw diensten als leverancier. PC Advocaten verwerkt enkel de persoonsgegevens die zij noodzakelijk acht voor de uitvoering van de overeenkomst, om uw diensten te kunnen beoordelen, betalingen uit te voeren en u te kunnen contacteren indien nodig.

De rechtsgrond voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en PC Advocaten (art. 6.1. b) AVG). De betreffende gegevens worden opgevraagd bij de betrokkene zelf of worden via openbare bronnen verkregen en zijn noodzakelijk voor de totstandkoming en goede uitvoering van de overeenkomst.

PC Advocaten verwerkt gebeurlijk uw persoonsgegevens omdat u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief is bestemd voor cliënten en geïnteresseerden die op de hoogte willen blijven van wijzigingen in het juridisch landschap.

De rechtsgrond voor deze verwerking is toestemming (art. 6.1. a) AVG). De nieuwsbrief wordt u enkel toegestuurd als u ons uw toestemming hebt gegeven om dit te doen. U kunt hiervoor ten allen tijde uw toestemming intrekken. Dit kunt u doen door op de betreffende link in de nieuwsbrief te klikken, alsook kunt u uw verzoek overmaken per e-mail (pc@pc-advocaten.be) of per brief (Franklin Rooseveltlaan 64, 8790 Waregem) (zie ook de rubriek “uw rechten t.a.v. ons”). Het intrekken van uw toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

PC Advocaten verwerkt gebeurlijk de volgende persoonsgegevens van u:

 

De persoonsgegevens voorgeschreven door de betreffende wetgeving.

 • Persoonlijke identificatiegegevens
 • De verstrekte contactgegevens
 • Overige persoonsgegevens die  actief worden medegedeeld via het contactformulier

 • Persoonlijke identificatiegegevens
 • De verstrekte contactgegevens
 • Overige persoonsgegevens die actief worden medegedeeld

 • Naam
 • E-mailadres
 • IP-adres / gebruikt toestel (device) (opdat TIDIO u bij een volgend bezoek zal herkennen als terugkerende bezoeker en uw chatgesprek kan worden verder gezet)

 • Persoonlijke identificatiegegevens
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens
 • Financiële identificatiegegevens
 • Overeenkomsten en afspraken
 • Prestaties / evaluatie
 • Overige persoonsgegevens die actief aan ons worden verstrekt (bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch)

 • Naam
 • E-mailadres

PC Advocaten verwerkt gebeurlijk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

 

PC Advocaten zal deze gegevens echter enkel verwerken indien dit strikt noodzakelijk is. PC Advocaten zal dit onder meer doen als dit noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of als u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

 Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 13 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 13 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via pc@pc-advocaten.be.

Afhankelijk van de aard van de diensten die PC Advocaten aan u dient te verstrekken, is het mogelijk dat zij verplicht is de wetgeving en baliereglementering inzake antiwitwas- en antiterrorismefinanciering strikt na te leven. In dergelijk geval is PC Advocaten voornamelijk gehouden tot een identificatie- en waakzaamheidsplicht ten aanzien van haar cliënt. In dat kader is PC Advocaten verplicht informatie over de identificatie, de kenmerken van de cliënt en doel en aard van de verrichting te bewaren gedurende 10 jaar. PC Advocaten kan, met het oog hierop, overgaan tot het uitvoeren van controles met behulp van externe elektronische databanken.

Deze procedure vergt de medewerking van de cliënt en verplicht cliënten die werken onder de vorm van een rechtspersoon of andere juridische constructie om PC Advocaten mee te delen wie de uiteindelijke begunstigde achter deze rechtsvorm is. De cliënt dient PC Advocaten te informeren van elke wijziging die zijn of haar status kan beïnvloeden. De cliënt dient de door PC Advocaten gevraagde informatie op eerste verzoek te bezorgen.

Indien de cliënt de informatie weigert te verstrekken, nadat deze werd opgevraagd, zal PC Advocaten de zakelijke relatie niet kunnen aangaan en, indien zij reeds voorlopig heeft opgetreden, zal zij haar verdere tussenkomst moeten beëindigen. Daarnaast verplicht de antiwitwaswetgeving PC Advocaten in bepaalde omstandigheden om mogelijke vermoedens van witwassen of van financiering van terrorisme waarin de cliënt zou betrokken zijn, te melden aan de Stafhouder van zijn balie. PC advocaten is niet aansprakelijk jegens de cliënt voor de gevolgen van enige rapportering die te goeder trouw wordt gedaan.

PC Advocaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via de bovenstaande contactgegevens.

PC Advocaten gebruikt hoofdzakelijk de volgende computerprogramma’s of -systemen: KLEOS (online beheersoftware voor de advocaat ontworpen door WOLTERS KLUWER). PC Advocaten koos voor dit softwarepakket, aangezien deze het ISO certificaat ISO27001 bezit voor informatiebeveiliging. PC Advocaten meent hiermee uw data op de best mogelijke wijze te kunnen beschermen.

De medewerkers binnen onze organisatie, die in uitvoering van hun functie uw persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze kunnen raadplegen in onze databank. De advocaten in dienst van PC Advocaten zijn allen gebonden door het beroepsgeheim. Ook de werknemers in dienst van PC Advocaten zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht. PC Advocaten ziet toe op de strikte naleving van deze verplichtingen.

PC Advocaten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen of in uitvoering van de overeenkomst met u of ter verdediging van de gerechtvaardigde of vitale belangen van PC Advocaten of haar klanten. Dit kan bijvoorbeeld gaan om tegenpartijen, Rechtbanken, administratieve instanties, Gerechtsdeurwaarders, Notarissen, verzekeringsmaatschappijen, de fiscus, de overheid, boekhoudkantoor of andere instanties die informatie kunnen aanleveren of dienen te verkrijgen voor het behartigen van een dossier of het oplossen van een geschil.

Ook verwerkers die instaan voor de ICT infrastructuur van PC Advocaten zullen in voorkomend geval toegang hebben tot bepaalde gegevens.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PC Advocaten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

PC Advocaten maakt gebruik van sociale media kanalen voor marketingdoeleinden. PC Advocaten gebruikt de volgende sociale media kanalen: Facebook, Twitter en LinkedIn. Op deze sociale media kanalen kan zij mogelijk bepaalde persoonsgegevens inzien. Deze gegevens worden echter door haar niet opgeslagen, noch verwerkt. PC Advocaten is hier niet verantwoordelijk voor. U bepaalt zelf wat u met haar deelt. U heeft daartoe geen enkele verplichting. Het is ook ten zeerste aangeraden om de privacy policy van het betreffende social media platform te verifiëren alvorens u persoonsgegevens deelt.

Uitzondering dient echter te worden gemaakt voor volgende doeleinden:

 • Contact: U verzoekt PC Advocaten om contact met haar op te nemen en bezorgt haar uw contactgegevens. Daarvoor wordt verwezen naar de bepalingen omtrent ‘contact(formulier)’ in deze Privacy Policy.

PC Advocaten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PC Advocaten) tussen zit.

Behoudens uw uitdrukkelijke toestemming om bepaalde gegevens langer bij te houden, houden wij uw persoonsgegevens niet langer bij dan nodig. Wij houden uw persoonsgegevens maar zo lang bij als vereist is om te voldoen aan onze wettelijke en deontologische verplichtingen of om onze diensten op een correcte manier te verlenen of omdat we een gerechtvaardigd belang hebben om die persoonsgegevens bij te houden.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 

Onverminderd bovenstaande bewaartermijn zullen persoonlijke identificatiegegevens en contactgegevens van professionele dienstverleners mogelijk langer bewaard worden omdat PC Advocaten met deze personen verder in contact zal treden in andere of toekomstige dossiers.

Zolang de persoonsgegevens nodig zijn om met u in contact te kunnen treden, met een maximumtermijn van één maand na het laatste contact. Verdere verwerking is evenwel mogelijk als daartoe een rechtsgrond bestaat (vb. totstandkoming overeenkomst).

Zolang de persoonsgegevens nodig zijn om met u in contact te kunnen treden, met een maximumtermijn van één maand na het laatste contact. Verdere verwerking is evenwel mogelijk als daartoe een rechtsgrond bestaat (vb. totstandkoming overeenkomst).

Zolang de persoonsgegevens nodig zijn om met u in contact te kunnen treden, met een maximumtermijn van één maand na het laatste contact. Verdere verwerking is evenwel mogelijk als daartoe een rechtsgrond bestaat (vb. totstandkoming overeenkomst).

Bewaartermijn van 10 jaar na einde (leveranciers)relatie

Persoonsgegevens die enkel worden verwerkt voor direct marketing doelstellingen (nieuwsbrief) worden verwijderd van zodra de persoon wiens gegevens worden verwerkt ons hierom verzoekt.

Persoonsgegevens die enkel worden verwerkt op basis van uw toestemming worden verwijderd van zodra u PC Advocaten hierom verzoekt, tenzij zij een andere rechtsgrond zou hebben om deze verder te verwerken.

In het geval van een geschil, van welke aard ook, zal PC Advocaten gerechtigd zijn persoonsgegevens die voor één van bovenvermelde doeleinden worden verwerkt langer te verwerken indien dit noodzakelijk is ter verdediging van haar belangen (het instellen van of het zich verweren tegen een vordering). De rechtsgrond voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van PC Advocaten (art. 6.1. f) AVG). De betreffende persoonsgegevens worden bijgehouden tot het geschil definitief een einde neemt, doch zonder afbreuk te doen aan bovenstaande bewaartermijnen.

De websites die worden beheerd door PC Advocaten maken gebruik van cookies. Alle informatie hieromtrent, met inbegrip van het soort cookies die wij verzamelen en de bewaartermijn, vindt u terug in onze cookie policy.

Cookiebeleid www.pc-advocaten.be

Cookiebeleid www.onbetaalde-huur.be

U heeft principieel verschillende rechten t.a.v. ons in onze hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens.

 

 • Recht op inzage:

U heeft het recht bij PC Advocaten te informeren welke persoonsgegevens zij over u verzamelt en hiervan een kopie te bekomen.

 • Recht op verbetering:

Indien u meent dat uw gegevens niet juist of actueel zijn, kunt u vragen om deze te corrigeren.

 • Recht van bezwaar:

U heeft het recht PC Advocaten te vragen om te stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens.

 • Recht op het beperken van de verwerking:

U kunt PC Advocaten vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer zij de juistheid van uw persoonsgegevens moet controleren.

 • Recht op vergetelheid of verwijdering:

U heeft het recht PC Advocaten te vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als zij wettelijk verplicht is of op basis van een andere rechtsgrond gerechtigd is om bepaalde persoonsgegevens langer bij te houden, zal zij echter niet aan dit verzoek kunnen voldoen.

 • Recht op intrekking van uw toestemming:

Bij verwerkingen van persoonsgegevens die gebaseerd zijn op uw toestemming, kan u die toestemming intrekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid:

Dit betekent dat u bij PC Advocaten een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die zij van u bezit in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, of deze naar een andere door u genoemde advocaat te versturen.

 

U kunt uw bovenstaande rechten uitoefenen door uw verzoek per e-mail te richten naar pc@pc-advocaten.be of ons dit per brief te laten weten op het adres Franklin Rooseveltlaan 64, 8790 Waregem.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

PC Advocaten houdt eraan zo snel mogelijk te reageren op uw verzoek, uiterlijk binnen de maand na ontvangst ervan. Indien deze termijn echter om de één of andere reden niet haalbaar zou zijn, zal zij u dit binnen de maand laten weten en toelichten hoe dit komt. Wanneer een verzoek echter manifest ongegrond is of buitensporig wordt bevonden, kan een administratieve kost aangerekend worden.

U dient wel voor ogen te houden dat PC Advocaten gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, onze gerechtvaardigde belangen of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 Indien het gaat om de verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden, zijn wij wel verplicht om in te gaan op uw verzoek tot stopzetting van de verwerking van uw gegevens, de beperking ervan, en desgevallend verwijdering van uw gegevens voor het betreffende doeleinde. U kunt uw verzoek hieromtrent kenbaar maken op bovenstaande wijze of door in de nieuwsbrief op de daartoe voorziene link te klikken.

PC Advocaten is gerechtigd om deze Privacy policy te wijzigen wanneer zij dit noodzakelijk acht. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen.

PC Advocaten wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be

 

W

WITWASWETGEVING

Afhankelijk van de aard van de diensten die PC Advocaten aan u dient te verstrekken, is het mogelijk dat zij verplicht is de wetgeving en baliereglementering inzake antiwitwas- en antiterrorismefinanciering strikt na te leven.
In dergelijk geval, is PC Advocaten voornamelijk gehouden tot een identificatie- en waakzaamheidsplicht ten aanzien van haar cliënt. In dat kader is PC Advocaten verplicht informatie over de identificatie, de kenmerken van de cliënt en doel en aard van de verrichting te bewaren gedurende 10 jaar. PC Advocaten kan, met het oog hierop, overgaan tot het uitvoeren van controles met behulp van externe elektronische databanken. De Cliënt is zich bewust van de uitgebreide identificatieverplichtingen die worden opgelegd door de geldende preventieve antiwitwaswetgeving en aanvaardt dat de hiermee in overeenstemming zijnde kosten en erelonen worden in rekening gebracht.

Deze procedure vergt de medewerking van de cliënt en verplicht cliënten die werken onder de vorm van rechtspersoon of andere juridische constructie om PC Advocaten mee te delen wie de uiteindelijke begunstigde achter deze rechtsvorm is. De cliënt verbindt zich ertoe om PC Advocaten te informeren van elke wijziging die zijn of haar status kan beïnvloeden. De cliënt verbindt zich ertoe de door PC Advocaten gevraagde informatie op eerste verzoek te bezorgen.

Indien de cliënt de informatie weigert te verstrekken, nadat deze werd opgevraagd, zal PC Advocaten de zakelijke relatie niet kunnen aangaan en, indien hij reeds voorlopig heeft opgetreden, zal hij zijn verdere tussenkomst moet beëindigen. Daarnaast verplicht de antiwitwaswetgeving PC Advocaten in bepaalde omstandigheden om mogelijke vermoedens van witwassen of van financiering van terrorisme waarin de cliënt zou betrokken zijn, te melden aan de Stafhouder van zijn/haar balie. PC Advocaten is niet aansprakelijk jegens de Cliënt voor de gevolgen van enige rapportering die te goeder trouw wordt gedaan.

D

DISCLAIMER

De informatie en het materiaal op deze website wordt enkel verstrekt voor informatieve doeleinden en kan nooit beschouwd worden als een juridisch of bindend advies. Vooraleer de informatie op deze website te gaan toepassen in een concrete situatie, is het ten zeerste aangeraden om advies in te winnen van een professioneel jurist/advocaat.

De gebruiker van deze website doet dat op eigen risIco. PC Advocaten garandeert geenszins de geschiktheid voor een welbepaald doel dat de gebruiker voor ogen heeft. Evenmin wordt gegarandeerd dat (i) de website een antwoord geeft op al uw vragen, (ii) de website niet onderbroken kan worden, vrij is van gebreken en te allen tijde veilig, (iii) de website te allen tijde accurate en betrouwbare informatie geeft, (iv) de website steeds tijdig geüpdatet zal worden, (v) de website steeds virusvrij zal zijn. PC Advocaten wijst bijgevolg elke verantwoordelijk af van het gebruik dat men van deze website maakt of nopens de inhoud ervan.

Intellectuele eigendom: De inhoud en vorm van deze website is beschermd door de Auteurswet en behoort exclusief toe aan PC Advocaten. Elke kopie, bewerking, vertaling of verandering van deze site of een gedeelte ervan, onder welke vorm en met welke middelen ook, is uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande schriftelijke toelating van PC Advocaten.