Betalingstermijn van facturen: KMO’s krijgen binnenkort bescherming

deadline

De huidige wet bepaalt dat elke handelsschuld (dit betekent: tussen ondernemingen in handelstransacties) binnen de dertig dagen betaald moet worden, tenzij daaromtrent anders wordt gecontracteerd. Dit betekent dat schuldeisers een kortere termijn kunnen opleggen, maar ook dat schuldenaren een langere betalingstermijn kunnen eisen. De wetgever zal deze contractvrijheid nu beperken voor overeenkomsten tussen KMO’s en grote bedrijven.

Een groot bedrijf dwingt vaak een lange betalingstermijn af, van bijvoorbeeld 90 (of meer) dagen, wanneer zij contracteert met kleinere bedrijven. De wet van de sterkste speelt hier vaak onverkort. Indien een klein bedrijf de grote bestelling wil binnenhalen of een langdurige overeenkomst wil aangaan met die grote speler, heeft zij de voorwaarden te aanvaarden. Het nadeel voor de KMO is hier duidelijk.

In navolging van Nederland heeft de wetgever het voornemen hier iets aan te veranderen door het opleggen van een maximale betalingstermijn in overeenkomsten waarbij KMO’s factureren aan grotere bedrijven: de betalingstermijn zal nooit meer dan zestig dagen mogen bedragen.

Tussen wie?

Deze nieuwe wetgeving zal enkel gelden als de schuldeiser een KMO is en de schuldenaar een groot bedrijf. Met andere woorden zal dit niet gelden tussen KMO’s onderling of grotere bedrijven onderling, of zelfs als een groot bedrijf schuldeiser is en een KMO de schuldenaar. In die gevallen kunnen de bedrijven nog steeds vrij contracteren.

Of een contractpartij al dan niet een KMO is, wordt beoordeeld op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Dit kan dan ook wijzigen wanneer een nieuwe overeenkomst tussen dezelfde partijen gesloten wordt (bij groei van één van de partijen), maar heeft geen impact op een reeds lopende overeenkomst.

Een KMO wordt gedefinieerd volgens de regels van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. Deze mag slechts één van deze criteria overschrijden:

  • Gemiddeld (op jaarbasis) maximaal 50 werknemers
  • Jaaromzet (exclusief BTW) van maximaal 9.000.000,00 EUR
  • Balanstotaal van maximaal 4.500.000,00 EUR

Voor alle duidelijkheid zijn ook zelfstandigen-natuurlijke personen (die dus niet onder de vorm van een vennootschap werken) onderworpen aan deze criteria.

Een groter bedrijf is elke onderneming die twee of meer van deze criteria overschrijdt.

Wat als de regels niet worden gevolgd?

Indien in een overeenkomst een langere betalingstermijn dan zestig dagen wordt bepaald (en de partijen voldoen aan de voorwaarden op het moment van contractsluiting), zal dit beding als niet geschreven worden beschouwd.

Dit betekent dat in die gevallen de wettelijke termijn van dertig dagen geldt en vanaf dat moment intresten beginnen te lopen én een schadebeding van toepassing is. Een langere termijn bedingen, zou bepaalde bedrijven dan ook zuur kunnen opbreken.

Is dit de enige beperking op de betalingstermijnen?

In principe bestaat er nu reeds een beperking op de contractvrijheid tussen partijen. Een contractueel beding dat een “kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en plichten van de partijen ten nadele van de schuldeiser” kan worden gematigd. De rechtbank kan dan ook ingrijpen indien een bepaalde partij haar economische machtspositie misbruikt.

Dit dient echter door een rechtbank beoordeeld te worden, waardoor dan ook, behoudens in bepaalde extreme gevallen, geen absolute zekerheid kan bestaan dat u hierin gevolgd wordt.

Wanneer treedt dit in werking?

Het wetsvoorstel werd door de commissie voor het bedrijfsleven unaniem goedgekeurd. Dit dient nog door de Kamer behandeld te worden, maar zal naar alle waarschijnlijkheid snel goedgekeurd worden. Zes maanden na publicatie in het Belgisch Staatsblad, treedt de nieuwe wet in werking en zal deze van toepassing zijn op alle overeenkomsten vanaf die datum.

Wij houden u hieromtrent vanzelfsprekend op de hoogte.

Deel dit op