Het Europees Betalingsbevel (EBB): snel en goedkoop invorderen

Europees Betalingsbevel

U wordt als onderneming geconfronteerd met een Europese klant die niet betaalt? Wat kunt u doen om tot inning over te gaan? Bij welke Rechtbank kunt u terecht? Vandaag belichten wij opnieuw het Europees Betalingsbevel, een invorderingsprocedure die zowel voor een Belgische als een buitenlandse Rechtbank kan worden aangespannen, maar nog te weinig gebruikt wordt onder het motto: onbekend maakt onbemind.

Uniformiteit

Het Europees Betalingsbevel betreft een uniform instrumentum binnen de Europese Unie voor de invordering van niet-betwiste geldschulden. Deze regelgeving kwam tot stand in 2006 en heeft tot doel de snelle en efficiënte invordering van schulden mogelijk te maken. De EU stelde immers vast dat betalingsachterstanden (en dit is nog steeds het geval) een belangrijke oorzaak zijn van insolventie bij ondernemingen, die door een gebrek aan cashflow dreigen in financiële moeilijkheden te komen.

Vooral de uniformiteit van de procedure is een troef. In verschillende lidstaten van de Europese Unie zijn of waren er reeds nationale procedures ontwikkeld voor het invorderen van onbetwiste geldschulden. De onderlinge verschillen tussen deze procedures zorgen echter voor onvoorspelbaarheid en gaan gepaard met bijkomende kosten voor onderzoek. Voor het verkrijgen van een Europees Betalingsbevel daarentegen wordt er gewerkt met gestandaardiseerde documenten en een duidelijk procedureverloop. Eenmaal vertrouwd met de procedure, kan deze worden aangewend in verschillende lidstaten van de Europese Unie.

Verloop

 De procedure wordt opgestart door neerlegging van een verzoekschrift voor de bevoegde Rechtbank. De Rechtbank verifieert het verzoek en controleert of zij bevoegd is om in deze zaak te oordelen. De Gerechtskosten dienen door de verzoekende partij te worden voorgeschoten. Indien het verzoek gegrond wordt bevonden, levert het gerecht een Europees Betalingsbevel af.

Het Europees Betalingsbevel dient vervolgens te worden betekend aan / ter kennis te worden gebracht van de verwerende partij. Dit is in principe het eerste moment waarop de verwerende partij kennis krijgt van de procedure die u heeft opgestart. Verwerende partij heeft vanaf de betekening / kennisgeving een termijn van 30 dagen om betwisting te voeren indien hij niet akkoord zou gaan met uw vordering. Dit dient hij schriftelijk te melden aan de Rechtbank. Indien dit het geval is, zal de zaak worden gefixeerd voor de bevoegde Rechtbank om te oordelen over de geschilpunten (tenzij de verzoekende partij zich heeft verzet tegen deze automatische overgang).

Als verwerende partij daarentegen binnen de gestelde termijn van 30 dagen geen betwisting voert, kan de uitvoerbaarheid van het Europees Betalingsbevel worden gevraagd aan de Rechtbank. In deze hypothese dienen partijen aldus niet te verschijnen voor een Rechtbank en verloopt de procedure volledig schriftelijk. Er is geen tussenkomst van een buitenlandse advocaat nodig.

Eenmaal de uitvoerbaarverklaring wordt ontvangen, kan een Gerechtsdeurwaarder ingeschakeld worden om over te gaan tot gedwongen inning van de toegekende bedragen en de kosten van de procedure (vb. door middel van beslag).

Rechtsmacht

 Aangezien in geval van betwisting de zaak toch wordt opgeroepen voor de Rechtbank, is het steeds wenselijk dat de Belgische Rechtbanken als bevoegde Rechtbank worden aangeduid. Dit vereist een forumkeuze op het ogenblik van contractsluiting. Een loutere verwijzing naar de Belgische Rechtbanken in uw factuurvoorwaarden is niet voldoende. Wij kunnen u helpen om een sluitend systeem te implementeren.

Als de Belgische rechtbank om een of andere reden toch niet bevoegd zou zijn, kunnen wij desgewenst dezelfde EBB-procedure met dezelfde regels voeren voor de buitenlandse rechtbanken bevoegd over de zetel van uw debiteur.

Wenst u bijkomende toelichting omtrent deze procedure? Wenst u meer informatie omtrent onze tarieven voor het voeren van een dergelijke invorderingsprocedure? Aarzel dan niet en neem vrijblijvend contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Deel dit op