Invordering schulden van Vennootschappen Onder Firma

dollar en euro in touw

Heel wat bedrijven komen regelmatig in aanraking met slechte betalers. In dat geval is een invordering van de onbetaalde facturen aan de orde. Indien de slechte betaler een persoon of een vennootschap onder de vorm van een BVBA of NV is, zal alleszins duidelijk zijn wie nu effectief de tegenpartij is en tegenover wie nu een vordering dient ingesteld te worden. Enkel de effectieve contractspartij is gehouden tot betaling.

Bij een Vennootschap Onder Firma (VOF) is dit echter niet het geval: naast de VOF zelf, is elke vennoot van een VOF immers hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen die worden aangegaan door de vennootschap. Dit betekent dat een schuldeiser in principe zowel de vennootschap als alle vennoten onder firma elk apart kan aanspreken voor betaling van de volledige schuld.

Indien het zo ver komt dat betaling van facturen door een VOF via juridische weg afgedwongen moet worden, raden wij aan dat meteen een procedure gestart wordt tegenover zowel de VOF zelf als tegen al haar vennoten. Zo krijgt u immers meteen een titel – waarmee u de gedwongen uitvoering kan opstarten – tegenover al uw schuldenaren, wat vanzelfsprekend zorgt voor meer uitvoeringsmogelijkheden en dan ook een grotere kans op effectieve betaling.

Er zijn op heden twee manieren om tot een uitvoerbare titel te komen: via een buitengerechtelijke procedure (hierna: IOS-procedure (Invordering Onbetwiste Geldschulden)) tegenover entiteiten met een KBO-nummer of via een gerechtelijke procedure tegenover iedereen:

  • De IOS-procedure kan enkel gevoerd worden tegenover entiteiten met een KBO-nummer én voor facturen waaromtrent geen betwisting bestaat. Dit betekent dat die entiteiten – ondernemingen, maar ook personen – moeten ingeschreven zijn in de Kruispuntbank der Ondernemingen. Om hiervan gebruik te kunnen maken in het geval van een VOF én het voordeel te willen dat je tegenover al uw schuldenaren een titel verkrijgt, houdt dit in dat bij voorkeur alle vennoten een eigen inschrijving in de KBO hebben. In het andere geval zal je de IOS-procedure enkel kunnen instellen tegen de VOF zelf en de specifieke vennoten die wél een inschrijving in de KBO hebben.
  • Indien niet alle vennoten onder firma een eigen inschrijving in de KBO hebben, raden wij steeds aan de procedure via de rechtbank (en dus via dagvaarding) te voeren. Enkel op die wijze kan u een uitvoerbare titel tegenover al uw schuldenaren bekomen. Het is hierbij alleszins noodzakelijk de VOF zelf in de procedure te betrekken, de vennoten kunnen immers pas veroordeeld worden indien de VOF zelf veroordeeld werd (dit kan wel in één en dezelfde procedure).

De vennoten in een VOF zijn automatisch handelaar als de VOF zelf handelaar is, de handelsdaden van de vennootschap worden immers rechtstreeks toegerekend aan de vennoten. Hierdoor kan zowel de VOF als haar vennoten voor de rechtbank van Koophandel gedaagd worden indien de VOF handelaar is. Indien de VOF geen handelaar is, zal de Rechtbank van Eerste Aanleg bevoegd zijn.

Een vergelijkbare argumentatie als bovenstaande kan ontwikkeld worden omtrent invorderingen tegen een ‘Maatschap’ en een ‘Commanditaire Vennootschap’, die ook hoofdelijk aansprakelijke vennoten hebben. In alle geval dient bij elke invordering concreet nagegaan te worden welke partijen aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schuld en wat de beste manier is om te garanderen dat uw volledige schuld uitbetaald wordt.

PC Advocaten adviseert u graag over de beste manier om uw specifiek invorderingsdossier aan te pakken.

Deel dit op