Bewarend beslag op bankrekening in grensoverschrijdende geschillen (EU)

bankbeslag

Het invorderen van gelden bij een buitenlandse debiteur is vaak geen eenvoudige kwestie. De invordering is pas mogelijk na het bekomen van een vonnis of titel die uitvoerbaar is in het betreffende land. Het risico bestaat dat uw debiteur zich lopende een gerechtelijke procedure onvermogend maakt of gelden verplaatst om de invordering te bemoeilijken of zelfs onmogelijk te maken. De Europese Unie wenst voor deze problematiek een oplossing te bieden: het Europees bevel tot bewarend beslag op bankrekening.

Bewarend beslag

Het leggen van bewarend beslag op een bankrekening betekent dat de gelden op die rekening worden geblokkeerd (ten belope van het bedrag dat door de Rechter wordt bepaald). Uw debiteur zal deze gelden niet kunnen afhalen of verplaatsen.

Bewarende maatregel

Het betreft een bewarende maatregel. De gelden worden geblokkeerd, maar u kan ze (nog) niet innen. Daarvoor moet u eerst een procedure voeren omtrent het bodemgeschil. Door het bewarend beslag kan u echter wel vermijden dat uw debiteur de gelden wegneemt vooraleer u de beslissing ten gronde verkrijgt (en tot effectieve inning kan overgaan).

Eenzijdige procedure

Het betreft bovendien een eenzijdige procedure. Uw debiteur wordt niet verwittigd door de Rechtbank betreffende uw verzoek. Dit zorgt voor het verrassingseffect. U kan uw debiteur een stap voor zijn.

Toepassingsgebied

De procedure is van toepassing zowel in burgerlijke zaken als in handelszaken, op voorwaarde dat het gaat om geldelijke vorderingen. Voor een aantal rechtsdomeinen, zoals het huwelijksvermogensrecht, werd de toepassing echter uitgesloten.

Het moet gaan om een bankrekening die wordt aangehouden in één van de lidstaten van de Europese Unie, doch met uitzondering van Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Deze laatste 2 landen nemen niet deel en zijn niet gebonden door deze nieuwe regelgeving.

Er moet ook een grensoverschrijdend element zijn. Dit is het geval als de bankrekening aangehouden wordt in een andere lidstaat dan:

  • De lidstaat waar het verzoek tot beslag wordt ingediend, of;
  • De lidstaat waar de schuldeiser zijn woonplaats heeft

Procedure

Het verzoek kan worden ingediend vóór of tijdens een procedure ten gronde (waarin zal worden geoordeeld over het bodemgeschil). Het verzoek kan ook worden ingediend nadat er reeds een rechterlijke beslissing, beschikking of authentieke akte werd bekomen die de schuldvordering gegrond heeft verklaard.

Bevoegde Rechtbank

De bevoegde Rechtbank is degene waarvoor het bodemgeschil tussen partijen moet worden behandeld. Hierop is er één uitzondering: als uw debiteur een consument is, zal het verzoek om bewarend beslag moeten worden ingediend in de lidstaat waar de consument woonachtig is.

Bewijs

De Rechter zal het bewarend beslag toekennen als u kan bewijzen dat er dringend behoefte is aan een bewarende maatregel. Of anders gezegd: U moet kunnen aantonen dat er een reëel risico bestaat dat uw debiteur zich onvermogend zal maken. Als er nog geen beslissing werd genomen omtrent het bodemgeschil, dan moet u ook voldoende bewijsmateriaal voorleggen waaruit blijkt dat uw schuldvordering waarschijnlijk gegrond zal worden verklaard.

Als u een verzoek tot bewarend beslag heeft ingediend vooraleer u een procedure ten gronde hebt opgestart, dan wordt vereist dat u de procedure ten gronde binnen een korte termijn opstart. U moet het bewijs daarvan leveren aan het Gerecht waar u het bewarend beslag vraagt. Bij gebreke hieraan te voldoen, zal het bewarend beslag worden ingetrokken of beëindigd.

Zekerheid

Als de Rechtbank dit nodig of passend acht, dan kan van de schuldeiser een zekerheid worden geëist ten belope van een bepaald bedrag. Deze maatregel is bedoeld om misbruiken tegen te gaan en een waarborg te bieden voor de debiteur als later zou blijken dat het beslag onterecht werd gelegd.

 

Het hoeft geen betoog dat deze nieuwe procedure de kans op recuperatie van uw schuldvordering aanzienlijk kan verhogen indien u te maken heeft met een buitenlandse klant die de gedwongen invordering zal willen dwarsbomen. Er dient uiteraard steeds geval per geval te worden geoordeeld of deze procedure een hulpmiddel voor u kan zijn. PC Advocaten staat u hierin graag bij.

Deel dit op