Hervorming Echtscheiding door Onderlinge Toestemming (E.O.T.)

echtscheiding

De wetgever wijzigt de procedureregels die gelden voor een echtscheiding bij onderlinge toestemming. Echtgenoten zullen niet langer verplicht worden om persoonlijk voor de Familierechtbank te verschijnen, tenzij de Rechtbank dit expliciet beveelt.

Afschaffing verplichte verschijning

Huidige wetgeving bepaalt dat echtgenoten die bij onderlinge toestemming willen scheiden en nog niet langer dan 6 maanden feitelijk gescheiden leven, één maal persoonlijk moeten verschijnen voor de Familierechtbank. Deze verplichte verschijning wordt afgeschaft. De procedure zal in principe volledig schriftelijk verlopen.

Bij wijze van uitzondering kan de Rechtbank wel nog steeds de persoonlijke verschijning bevelen. Dit kan ofwel door de Rechtbank ambtshalve worden opgelegd ofwel op vraag van één van de echtgenoten of de Procureur des Konings. De echtgenoten moeten in dat geval persoonlijk en gezamenlijk verschijnen op de datum die de Rechtbank bepaalt. Enkel in uitzonderlijke omstandigheden zal men zich mogen laten vertegenwoordigen door een advocaat of notaris.

Schriftelijk advies van de Procureur des Konings facultatief

Conform de huidige wetgeving is de Procureur des Konings verplicht in elk dossier zijn advies te geven aan de Rechtbank omtrent de naleving van de vormvereisten, de toelaatbaarheid van de echtscheiding en omtrent de afspraken tussen echtgenoten die betrekking hebben op hun minderjarige kinderen.

Deze regel wordt gewijzigd. Het uitbrengen van een advies wordt niet langer beschouwd als een verplichting, maar als een mogelijkheid. Indien de Procureur des Konings niet tijdig zijn advies uitbrengt, dan wordt het advies geacht gunstig te zijn. Als de Procureur voornemens is geen advies uit te brengen, dan dient hij in principe de Rechter daarvan op de hoogte brengen zodat de Rechtbank sneller tot een vonnis kan komen.

Onderhoudsuitkering tussen echtgenoten

Als er een onderhoudsuitkering betaald moet worden door de ene echtgenoot aan de andere tijdens de echtscheidingsprocedure en / of na de echtscheiding, dan moet dit uitdrukkelijk worden vermeld in de voorafgaande schriftelijke overeenkomst tussen echtgenoten.

Dit artikel wordt inmiddels aangevuld. De nieuwe wetgeving bepaalt dat als de echtgenoten overeenkomen dat er geen onderhoudsuitkering zal moeten worden betaald, dit ook expliciet moeten worden vermeld in de overeenkomst. Op die manier wil de Wetgever duidelijkheid en rechtszekerheid creëren. De echtgenoten worden aldus in feite verplicht om duidelijk te communiceren wat zij hebben afgesproken omtrent een eventuele persoonlijke onderhoudsuitkering.

Inwerkingtreding

De wijzigingen omtrent de persoonlijke verschijning van de echtgenoten en het schriftelijk advies van de Procureur des Konings treden in werking op 1 september 2018. De wijziging omtrent de persoonlijke onderhoudsuitkering is reeds in werking getreden.

Deel dit op