De nieuwe betalingstermijnen B2B in uw relatie tot buitenlandse klanten

b2b buitenland

In een vorig snelrechtbericht bracht PC Advocaten u op de hoogte van de wetswijzigingen inzake betalingstermijnen in B2B-relaties. De Belgische wetgever wou een resoluut einde stellen aan betalingstermijnen die langer dan 60 dagen duren. Het betreffende snelrechtbericht kunt u hier terugvinden. De nieuwe wetgeving trad in werking op 1 februari 2022. Wanneer de klant en leverancier Belgische ondernemingen zijn, is er geen discussie mogelijk dat de nieuwe wetgeving van toepassing is. Maar wat zijn de gevolgen voor uw contracten met buitenlandse ondernemingen?

Ter opfrissing (Belgische wetgeving)

Indien partijen contractueel geen betalingsdatum of –termijn zijn overeengekomen, moet betaling gebeuren binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Er zijn bepaalde uitzonderingen, die je nog eens kan nalezen in ons eerder snelrechtbericht.

Partijen hebben wel de vrijheid om contractueel van deze termijn af te wijken. Zij kunnen een langere betalingstermijn overeenkomen van maximaal 60 dagen.

Onder de vorige wetgeving bestonden er nog verschillende achterpoortjes, waardoor ondernemingen – met de nodige onderhandelsmacht – hun leveranciers konden “dwingen” een langere termijn toe te staan (bijvoorbeeld door de ontvangstdatum van de factuur contractueel vast te leggen of te bepalen dat de termijn van 60 dagen pas begint te lopen na verificatie of aanvaarding van de goederen of diensten). De wetgever heeft deze achterpoortjes allemaal willen sluiten. Enkel bij Koninklijk Besluit kunnen er voor bepaalde sectoren uitzonderingen worden gemaakt.

U kan hier nog eens alles nalezen: DE REGELS OMTRENT BETALINGSTERMIJNEN IN B2B-OVEREENKOMSTEN

Buitenlandse klant of leverancier

Bij onze cliënten merken wij verwarring als er een buitenlandse context in het spel is. De wetgeving maakt echter geen onderscheid tussen Belgische en buitenlandse ondernemingen. Dit betekent dat de wet ook van toepassing kan zijn in uw relatie tot de buitenlandse onderneming. Het criterium betreft het recht dat van toepassing is op de overeenkomst.

  •  Is uw contractspartner gevestigd in de Europese Unie?

Partijen kunnen onderling overeenkomen welk recht van toepassing zal zijn op hun contractuele relatie. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit een geschreven contract of uit algemene verkoopsvoorwaarden (mits langdurige handelsrelatie).

Indien er geen rechtskeuze is gemaakt, dan wordt het toepasselijk recht bepaald aan de hand van een Europese Verordening. De wetgeving geeft aan – met onderscheid tussen verschillende soorten contracten – welk rechtstelsel (bij gebreke aan keuze van partijen) van toepassing is. Bij een koop / verkoop van roerende goederen is dit bijvoorbeeld het recht van het land van de verkoper.

  • Is uw contractspartner gevestigd buiten de Europese Unie?

In dat geval gelden dezelfde regels zoals bij de Europese bedrijven, tenminste als de zaak voor een Belgische Rechtbank wordt gebracht en er geen billateraal verdrag met het betreffende land is gesloten dat andere regels oplegt.

Als de zaak wordt opgestart voor een buitenlandse rechtbank, dan zal die Rechter mogelijk de eigen nationale wetgeving toepassen. In dat geval zijn de scenario’s legio.

Sanctie

Als een partij een langere betalingstermijn dan 60 dagen heeft bedongen (en Belgisch recht is van toepassing), dan kan de “benadeelde partij” de nietigheid van die clausule inroepen. Dit is niet verplicht, maar als men dit inroept, zou dit betekenen dat men terugvalt op de wettelijke termijn voor het betalen van een factuur, zijnde 30 dagen. Een niet-onbelangrijk verschil.

 

Ook in uw buitenlandse contractuele relaties dient u aldus goed op te letten met de nieuwe wetgeving omtrent betalingstermijnen. Als Belgisch recht van toepassing is, dan moet de nieuwe wetgeving worden gerespecteerd. Zorg tijdig voor een aanpassing van uw contracten, zodat u niet voor verrassingen komt te doen. Voor bijstand en advies kunt u bij PC Advocaten terecht.

Deel dit op