Huurovereenkomst van korte duur (woninghuur)

ondertekening huurcontract

Een belangrijk element van een huurovereenkomst is zonder twijfel de duurtijd. Bij woninghuur heeft de wetgever de keuzevrijheid van de partijen sterk aan banden gelegd. Dit werd gedaan ter bescherming van de huurder. In de meeste gevallen is de huurder immers op zoek naar stabiliteit en wenst hij zich voor lange tijd op een bepaalde plaats te kunnen vestigen. De algemene regel betreft een huurovereenkomst voor 9 jaar. Een huurovereenkomst van korte duur is de uitzondering en is strikt gereglementeerd.

Wat is een huurovereenkomst van korte duur?

Een huurovereenkomst van korte duur is een huurovereenkomst die wordt afgesloten voor een periode gelijk aan of korter dan drie jaar. Deze vorm van huur is een uitzondering op de algemene regel, die stelt dat een huurovereenkomst voor woninghuur wordt geacht te zijn aangegaan voor negen jaar.

Waarom zou je kiezen voor een huurovereenkomst van korte duur?

Een huurovereenkomst van korte duur kan voordelen bieden voor zowel verhuurders als huurders. Voor verhuurders kan het interessant zijn om een huurovereenkomst van korte duur aan te gaan wanneer zij andere plannen hebben met het onroerend goed op middellange termijn, zoals de verkoop of renovatie van het pand. Voor huurders kan een huurovereenkomst van korte duur dan weer voordelig zijn wanneer zij tijdelijk een woning nodig hebben, bijvoorbeeld voor een studie of werk in een andere stad.

Aan de andere kant zijn er ook nadelen verbonden aan een huurovereenkomst van korte duur. Voor huurders kan het bijvoorbeeld lastiger zijn om zich op een bepaalde plaats te vestigen wanneer de duurtijd van de huurovereenkomst beperkt is. De verhuurder kan makkelijker zijn huurder, en dus zijn inkomsten, verliezen door de gunstigere vroegtijdige opzegmogelijkheden (zie verder).

Daarnaast is het voor verhuurders belangrijk om rekening te houden met de beperkingen die de wetgever oplegt bij huurovereenkomsten van korte duur, zoals de eenmalige verlenging onder dezelfde voorwaarden en de verplichte opzegtermijn van drie maanden.

Hoe wordt zo’n contract afgesloten?

Zoals elke huurovereenkomst in woninghuur, dient de overeenkomst op papier te worden afgesloten.

Het akkoord omtrent de beperkte duurtijd moet ondubbelzinnig blijken uit de huurovereenkomst. Indien partijen een overeenkomst hebben gesloten van korte duur, kan deze slechts éénmaal en enkel schriftelijk worden verlengd onder dezelfde voorwaarden. De totale duurtijd mag echter de grens van drie jaar niet overschrijden. Wordt deze grens toch overschreden, dan is de beoogde verlenging ongeldig en zult u als verhuurder gebonden zijn aan een huurovereenkomst voor negen jaar.

Eindigt een huurovereenkomst van korte duur automatisch?

Net zoals andere woninghuurovereenkomsten, wordt een huurovereenkomst van korte duur stilzwijgend verlengd indien geen van de partijen de overeenkomst opzegt. In dat geval wordt de overeenkomst automatisch een huurovereenkomst van negen jaar. De begindatum van het contract is dan degene waarop de initiële huurovereenkomst van korte duur een aanvang nam.

Als u de verderzetting of automatische verlenging van de huurovereenkomst wilt vermijden, dan moet u deze tijdig opzeggen. De opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden. Bij geldige opzeg zal de huurovereenkomst eindigen op de contractueel voorziene einddatum. De opzegging geschiedt het best per aangetekend schrijven (om te vermijden dat er discussie zou ontstaan omtrent de ontvangst van de opzegbrief).

Kan deze huurovereenkomst vroeger worden opgezegd?

Huurovereenkomst van korte duur kunnen door de huurder voortijdig worden opgezegd. De opzegtermijn bedraagt 3 maanden. De huurder moet geen reden opgeven voor de beëindiging, doch is wel een vergoeding verschuldigd aan de verhuurder. Deze vergoeding bedraagt anderhalve maand, één maand of een halve maand huur naargelang de huurovereenkomst een einde neemt tijdens het eerste, het tweede of het derde contractjaar.

De wetgever voorzag geen voortijdige opzegmogelijkheid voor de verhuurder. Indien de huurder zijn verplichtingen niet nakomt (in het bijzonder de betaling van de huurprijs), heeft de verhuurder uiteraard wel het recht om de ontbinding van de huurovereenkomst te benaarstigen via de Rechtbank.

Heeft u vragen omtrent uw huurcontract? Wenst u juridische bijstand of advies? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Deel dit op