De Dading – Definitieve Geschillenbeslechting

Stel u raakt verwikkeld in een discussie met uw leverancier of klant. De aanleiding daartoe kan velerlei zijn. Een gebrekkig product, een foutieve of laattijdige levering, etc. Dit betreft steeds een vervelende kwestie en als ondernemer wilt u uiteraard dat dit snel opgelost raakt. In het beste geval bereikt u met uw contractspartner hiervoor een oplossing. Een goed gesprek kan soms wonderen doen. Een gegeven woord is echter niet alles. U wilt ook zekerheid hebben. U wilt vermijden dat de betreffende feiten later opnieuw voorwerp van discussie zouden worden of aanleiding zouden geven tot een schadeclaim. Dan kiest u best voor het sluiten van een dading.

Wat is een dading?

De dading wordt in het Belgische recht omschreven als “een contract, waarbij partijen een gerezen geschil beëindigen, of een toekomstig geschil voorkomen.” Het moet schriftelijk worden opgemaakt.

Uit deze definitie kan alvast worden afgeleid dat de dading reeds in een vroeg stadium kan worden gesloten (“om een toekomstig geschil te voorkomen”). Middels de dading kunnen partijen hun rechten en plichten definitief vastleggen om te vermijden dat de discussie zou escaleren.

Het feit dat de dading schriftelijk moeten worden opgemaakt, is niet enkel een wettelijke vereiste. Het is ook gewoonweg een must. U zal zich immers maar kunnen beschermen tegen toekomstige claims, als u ook kunt bewijzen dat u reeds over het geschil een dading heeft gesloten.

Aandachtspunten

De dading heeft enkel uitwerking voor de geschilpunten die daarin worden geregeld

Als de partijen hun verbintenissen opgenomen in de dading correct uitvoeren, dan neemt het geschil definitief een einde en kan geen der partijen het geschil laten ‘herleven’. Belangrijk is te benadrukken dat dit enkel geldt voor de geschilpunten die het voorwerp vormen van de dading. De omschrijving en aflijning ervan in de dading is heel belangrijk. Hoe duidelijker het voorwerp omschreven wordt, hoe beter. Het zal u immers bescherming bieden tegen toekomstige ‘aanvallen’.
Anderzijds kunt u door het correct en omzichtig verwoorden van de dading er ook net voor zorgen dat u bepaalde elementen buiten de dading kan houden. Deze elementen zullen dan later wel nog voorwerp van discussie kunnen zijn (bijvoorbeeld omdat u alle rechten op schadevergoeding voor dat element wilt behouden).

Het bindt enkel de partijen die de dading hebben gesloten

Zijn bij het geschil meerdere partijen betrokken, dan is het perfect mogelijk dat twee onder hen hun onderlinge verstandverhouding definitief vastleggen door middel van een dading. Derde partijen (zijnde partijen die de dading niet hebben ondertekend) zijn daar echter niet door gebonden (ongeacht wat er in de dading staat). Zij kunnen nog steeds een beroep doen op alle middelen die hen ter beschikking staan en kiezen tot welke partij zij zich richten.

Als bijvoorbeeld een bouwheer een dading sluit met de hoofdaannemer ter oplossing van een geschil, betekent dit niet dat de onderaannemer hierdoor gebonden is. Als de onderaannemer de dading niet mee ondertekend heeft, is hij daardoor niet gebonden en kan hij desgevallend nog steeds een rechtstreekse vordering stellen ten aanzien van de bouwheer.

Het moet gaan om wederzijdse toegevingen

In de rechtspraak is deze voorwaarde reeds meermaals voorwerp van discussie geweest. Als slechts één van de partijen afstand doet van zijn rechten en aanspraken, dan is er geen sprake van een dading. Opnieuw moet hier worden benadrukt dat de bewoordingen van de dading daarbij een belangrijke rol zullen spelen.

Als de overeenkomst bijvoorbeeld louter vermeldt dat de ene partij kwijting geeft aan een andere partij “voor saldo van alle rekeningen”, dan betekent dit niet dat men afstand doet van alle rechten. Het is louter een bewijs van ontvangst van het betreffende bedrag en wordt niet beschouwd als een dading.

 

Bent u in een dispuut verwikkeld? Heeft u hulp nodig bij de opmaak van een dading? Aarzel niet om ons te contacteren.

Deel dit op