Wat als mijn huurder niet vertrekt op de einddatum van het huurcontract?

afgifte sleutels

Het huurcontract loopt ten einde, maar uw huurder maakt geen aanstalten om te vertrekken. Dit kan een zeer vervelende situatie opleveren. Zeker als de woning dient te worden vrijgegeven voor een nieuwe huurder of voor eigen bewoning. Wat kunt u als verhuurder ondernemen?

Vermijd ongewenste verlenging van het huurcontract

Als u als verhuurder de huurovereenkomst wenst te beëindigen, zorg er dan voor dat u alle formaliteiten correct naleeft. Een onregelmatige of niet-tijdige opzeg kan ervoor zorgen dat de huurovereenkomst wordt verlengd voor lange tijd en u voor een voldongen feit plaatsen. Dit kan ook belangrijke financiële consequenties hebben.

Als u alle regels heeft nageleefd en uw huurder desondanks toch de woning niet verlaat, zorg er dan voor dat u niet de indruk wekt hiermee in te stemmen. Zeker in het geval van een huurovereenkomst van korte duur (korter dan of gelijk aan drie jaar), kan dit zorgen voor een ongewenste stilzwijgende verlenging van de huurovereenkomst. Laat uw huurder aldus weten dat hij de woning tijdig moet verlaten en zorg dat u van deze waarschuwing een bewijs hebt (vb. SMS, WhatsApp bericht, e-mail, etc.).

Bezetting zonder recht, noch titel

Indien de huurder de bewoning van uw onroerend goed verderzet na einddatum, spreekt men niet langer over huur, maar over bezetting van de woning. De bezetting van een woning is uiteraard niet gratis. Uw (voormalige) huurder is een vergoeding verschuldigd voor het genot dat hij ontvangt. Dit noemt men de bezettingsvergoeding. Qua omvang stemt de bezettingsvergoeding overeen met de huurwaarde van de woning (en is dus in de praktijk vaak hetzelfde bedrag als de huurprijs).

Gedwongen uithuiszetting

De kwalificatie ‘bezetting zonder recht noch titel’ is tevens van belang met het oog op een eventuele uithuiszetting. Iemand uit de woning zetten, mag u uiteraard niet zelf doen. Dit vereist in eerste instantie dat u via de Vrederechter een machtiging ontvangt om tot uithuiszetting te kunnen overgaan. Daarna is het aan een Gerechtsdeurwaarder om dit ten uitvoer te leggen (met eventuele bijstand van politie en slotenmaker). De wettelijke ‘wachttermijn’ die moet worden gerespecteerd vooraleer een persoon uit een woning kan worden gezet, is beduidend korter in vergelijking met de termijn die geldt voor uithuiszetting wegens het niet-respecteren van de huurovereenkomst. In het eerste geval kan de uitzetting plaatsvinden vanaf de 8ste dag na betekening van het vonnis. In het tweede geval geldt een ‘wachttermijn’ van een maand. In beide gevallen gelden een aantal uitzonderingen die hier niet nader worden besproken.

Tijdig actie ondernemen

Als u belang heeft bij een tijdige ontruiming van het huurpand, moet u steeds kort op de bal spelen. Als u vermoedens heeft dat uw huurder niet zal meewerken (bijvoorbeeld omdat hij niet reageert op uw verzoek of dat van het immokantoor om een afspraak te maken voor afgifte van de sleutels), neemt u best reeds een aantal voorzorgsmaatregelen. U kunt bijvoorbeeld reeds overgaan tot formele ingebrekestelling, waarin u wijst op het belang van tijdige ontruiming en eventuele consequenties die vasthangen aan verdere bezetting. Zodoende hoeft u bij het verstrijken van de duurtijd niet te aarzelen om onmiddellijk een gerechtelijke procedure op te starten.

Wordt u geconfronteerd met een huurder die uw woning blijft bezetten? Wenst u juridische bijstand of advies? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Deel dit op