Voetballer kan profcontract tekenen vanaf 15 jaar

voetbal profcontract

Bij Koninklijk Besluit van 25 mei 2018 werd het mogelijk voor jonge voetballers om vanaf 15 jaar een (deeltijds) profcontract te tekenen. Voorheen was de minimumleeftijd vastgelegd op 16 jaar. De wetswijziging trad in werking op 16 juni 2018.

Arbeidsovereenkomst mogelijk vanaf einde voltijdse leerplicht

Het voetbal vormde voorheen een uitzondering op de algemene regel die was voorzien in de Arbeidswetgeving. In België kan een minderjarige immers een (deeltijdse) arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaar aangaan van zodra hij:

  • de leeftijd van 15 jaar heeft bereikt en
  • de eerste 2 jaren van het middelbaar onderwijs heeft doorlopen (einde van de voltijdse leerplicht). Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan kan een arbeidsovereenkomst pas vanaf 16 jaar.
  • De jongere blijft echter deeltijds leerplichtig tot de leeftijd van 18 jaar (of het einde van het schooljaar in het jaar waarin hij 18 jaar wordt).

Als uitzondering op de algemene regel had de wetgever voor de sporttakken voetbal, wielrennen, basketbal en volleybal de minimumleeftijd voor het sluiten van een arbeidsovereenkomst opgetrokken naar 16 jaar. Door het K.B van 25 mei 2018 wordt voetbal weggelaten uit dit lijstje.

Voorwaarden

De Collectieve Arbeidsovereenkomst van het Nationaal Paritair Comité voor de Sport verbindt echter nog een aantal voorwaarden aan de verlaging van de minimumleeftijd:

  • Er dient contractueel te worden voorzien dat school en les volgen een pertinente rol zal spelen. De club zal de speler in staat stellen te allen tijde zijn schoolverplichtingen na te komen.
  • Er kunnen geen precontracten worden afgesloten. Het is aldus niet mogelijk om spelers jonger dan 15 jaar een verbintenis te laten aangaan welke hen verplicht later hun eerste profcontract te ondertekenen bij een bepaalde club.
  • De opleiding heeft eveneens tot doel de jongeren meer kansen te geven binnen de eigen Belgische clubs.

In mei 2020 is er een globale evolutie voorzien door de sociale partners.

Bescherming van clubs die talent opleiden

In het verleden zijn er reeds heel wat talentvolle jongeren vertrokken uit België om hun opleiding te genieten bij een buitenlandse club. Een aantal onder hen hebben vervolgens ook hun profdebuut gemaakt in het buitenland. Als deze spelers voor de leeftijd van 16 jaar vertrokken, kon hun Belgische club de spelers geen profcontract aanbieden en dus ook geen transfervergoeding vragen van de buitenlandse club. Door de verlaging van de minimumleeftijd van 16 naar 15 jaar hoopt men de Belgische clubs beter te kunnen wapenen tegen deze praktijk.

Deel dit op