Geen plaatsbeschrijving, toch huurschade vergoed?

Bij het einde van een huurovereenkomst stelt zich steeds de vraag naar eventuele huurschade. De huurder dient het gehuurde goed te verlaten in dezelfde staat als bij intrede. Een plaatsbeschrijving bij uittrede ondertekend door verhuurder en huurder is het middel bij uitstek om huurschade vast te stellen. Maar wat als uw huurder dit weigert?

Huurschade

De huurder van een woning is aansprakelijk voor de beschadigingen of de verliezen die gedurende zijn huurtijd ontstaan, tenzij hij bewijst dat deze zich buiten zijn schuld hebben voorgedaan. De bewijslast voor huurschade rust op de schouders van de verhuurder. Deze zal tijdig de nodige maatregelen moeten nemen om zijn rechten op schadevergoeding te vrijwaren.

Plaatsbeschrijving bij intrede

De opmaak van een omstandige plaatsbeschrijving bij intrede is wettelijk verplicht. Daarin wordt de toestand bij intrede (bij voorkeur zo gedetailleerd mogelijk en met foto’s) omschreven. De plaatsbeschrijving dient door de verhuurder en huurder te worden goedgekeurd. Dit betreft een belangrijk document. Bij het einde van de huurovereenkomst moet de huurder immers de woning teruggeven in de staat waarin hij het, volgens die plaatsbeschrijving, ontvangen heeft (met uitzondering van hetgeen door ouderdom of overmacht is tenietgegaan of beschadigd en met uitzondering van hetgeen herstellingen behoeft die ten laste zijn van de verhuurder). De plaatsbeschrijving bij intrede vormt aldus hét vergelijkingspunt in geval van betwisting.

Plaatsbeschrijving bij uittrede

Voor het vaststellen van de toestand bij einde huur kan elke partij verzoeken om een plaatsbeschrijving bij uittrede. Dit is de meest geschikte (en meestal ook goedkoopste) manier om uzelf een bewijs te verschaffen, maar hier knelt dikwijls het schoentje. Wat als uw huurder weigert om hieraan medewerking te verlenen of weigert om dit te ondertekenen?

Indien uw huurovereenkomst werd gesloten op of na 1 januari 2019, valt u onder het Vlaams woninghuurdecreet. Volgens dit decreet moet u tijdig (binnen de maand na ontruiming van het goed) de aanstelling van een deskundige vragen aan de Vrederechter. De deskundige zal vervolgens de toestand van de woning objectief komen vaststellen. Aan de hand van een vergelijking tussen plaatsbeschrijving bij intrede en het verslag van de deskundige kunt u uw schade bewijzen.

Is uw huurovereenkomst van vroegere datum, dan valt u onder de federale huurwetgeving. Hoewel niet uitdrukkelijk geregeld, raden wij eveneens aan om zo spoedig mogelijk naar de Vrederechter te stappen en een plaatsbezoek en / of aanstelling van een deskundige te vragen.

U kunt ook vaststellingen laten doen door een Gerechtsdeurwaarder. Dit levert u immers een objectief bewijs op van de toestand van de woning. Deze vaststellingen zullen voor een Rechtbank moeilijk of niet aanvechtbaar zijn.

Daarnaast kunt u ook trachten op een andere wijze uw schade te bewijzen (bijvoorbeeld via getuigenverklaringen, foto’s, etc.). Dit vormt echter geen sluitend bewijs. Indien uw huurder betwisting voert, zal het aan de Vrederechter zijn om uw bewijsstukken te beoordelen. In geval van twijfel riskeert u helaas afwijzing van uw vordering.

Actie!

Loopt uw huurovereenkomst ten einde en vreest u voor huurschade? Heeft uw huurder de huurwoning verlaten en weigert hij een plaatsbeschrijving? Klik op onderstaande link en bezorg ons uw verhaal. Wij bezorgen u binnen de 48 uur een stappenplan en een offerte voor uw dossier.

GA VAN START

Deel dit op