Nalatenschap verwerpen of aanvaarden onder voorrecht boedelbeschrijving

Nalatenschap aanvaarden of verwerpen

Wie vandaag een erfenis wenst te weigeren (verwerpen heet dat in de wet), of de beslissing over het al dan niet aanvaarden van die nalatenschap uit te stellen tot na de opmaak van een inventaris van activa en passiva (wettelijk omschreven als aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving), dient een verklaring daartoe af te leggen of te doen toekomen via een notaris op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de erfenis is opengevallen.  Verwerping of aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving worden daarna ingeschreven in een speciaal register en in het tweede geval ook nog eens gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Na inwerkingtreding van de Potpourri-wet V zal de verwerping van een nalatenschap of de verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving voortaan enkel kunnen gebeuren door middel van een verklaring afgelegd ten overstaan van een notaris in authentieke vorm, d.w.z. een notariële akte. Beide verklaringen zullen met andere woorden niet langer kunnen worden gedaan op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg, noch in de vorm van een onderhandse akte ten overstaan van een notaris die ze dan bezorgt aan de griffie.

Vanaf wanneer? Voor de inwerkingtreding van deze nieuwe wettelijke bepaling is het wachten op de publicatie van een Koninklijk Besluit in het Belgisch Staatsblad die de precieze datum zal bepalen, doch uiterlijk op 1 januari 2020.

Gevreesd wordt dat de vervanging van de verklaring ter griffie door een notariële akte beduidend meer zal kosten, omdat daarrond niets geregeld werd in de wet.

Deel dit op