Woninghuur opzeggen wegens grondige renovering: nu en straks

bord Te Huur

Sinds 1 juli 2014 is het Vlaams Gewest bevoegd voor wetgeving rond woninghuur. Het nieuw Vlaams Huurdecreet ter vervanging van de verscheidene federale wetten omtrent deze materie zit al even in de pijplijn.

Ook al is er nog geen definitieve goedkeuring van het decreet door het Vlaams Parlement, wordt wel al duidelijk dat een aantal specifieke wijzigingen in het verschiet liggen in vergelijking met de huidige wetgeving. Hierbij dient benadrukt te worden dat wijzigingen aan dit decreet nog steeds mogelijk zijn. De bedoeling is dat het Vlaams Huurdecreet van kracht wordt vanaf [1 januari 2019] (update).

Eén van de opvallende wijzigingen, is die betreffende de opzeggingsmogelijkheid van de verhuurder wanneer hij zinnens is  het verhuurde goed grondig te renoveren. De decreetgever wenst deze mogelijkheid voor de verhuurder te verruimen, zodat van deze mogelijkheid meer gebruik gemaakt zou worden. Op die manier hoopt zij  de kwaliteit van huurwoningen te verhogen.

Waar in de federale woninghuurwet bepaalt wordt dat een verhuurder de woninghuur met het oog op renovatie enkel mag opzeggen om te eindigen na elke driejarige periode, bepaalt het Vlaamse Huurdecreet dat de verhuurder dit op elk moment kan doen vanaf het verstrijken van de eerste driejarige periode. Er dient vanaf dit moment enkel een opzeggingstermijn van zes maanden in acht worden genomen.

Dat de opzeg pas kan gebeuren na het verstrijken van de eerste driejarige periode, is uiteraard om de huurder toch drie jaar zekerheid te bieden. Deze driejarige “veilige periode” wordt volgens de bepalingen van het decreet zelfs uitgebreid naar de bewoners van bijvoorbeeld appartementsgebouwen. Met de federale wetgeving kan de verhuurder al na één jaar hun opzeg geven indien hij verschillende woningen in één gebouw tegelijk wenst te verbouwen. Deze uitzondering wordt geschrapt: voor elke onderscheiden huur moet minstens de driejarige periode zijn verstreken alvorens opzeg wordt gegeven. De decreetgever meent immers dat aan dergelijke grote verbouwingswerken grondige planning dient vooraf te gaan, waardoor de verhuurders  dit moeten voorzien en hierop anticiperen (door bijvoorbeeld vanaf een bepaald moment slechts voor kortere periodes te verhuren).

Voor het overige blijft de regelgeving grotendeels hetzelfde, op enkele uitzonderingen na. Om de vervroegde opzeg te kunnen geven omwille van renovatiewerken, dienen dan ook volgende voorwaarden vervuld te zijn:

  • De kost van de verbouwingswerken dient minstens drie jaar huur te bedragen voor één woonst, of twee jaar gezamenlijke huur indien verscheidene woningen samen worden verbouwd.
  • De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd aan het gedeelte dat de huurder effectief bewoont.
  • De verhuurder moet de verleende stedenbouwkundige vergunning (indien nodig) en een bewijs van de kost van de werken (bestek, gedetailleerde kostenraming of aannemingsovereenkomst) overmaken aan de huurder. Deze dient immers de mogelijkheid te hebben na te gaan of aan de voorwaarden voor renovatie-opzeg werd voldaan.
  • De werken dienen te worden aangevangen binnen de zes maanden en afgerond worden binnen de 24 maanden na het verstrijken van de opzegtermijn. Bij vertraging zullen uitzonderlijke omstandigheden moeten bewezen worden.
  • Nieuw is dat het wettelijk verplicht zal worden voor de verhuurder om een conformiteitsattest omtrent deze woning aan te vragen na beëindiging van de werken. De huurder zal dit attest kunnen opvragen bij de verhuurder, en indien dit hem niet bezorgd kan worden, wordt dit aanzien als het niet voldoen aan de noodzakelijke voorwaarden.
  • Indien niet voldaan wordt aan alle voorwaarden, heeft de huurder wiens huur werd opgezegd recht op een schadevergoeding die gelijk is aan achttien (!) maanden huur.

Het opzeggen van een woning met het oog op renovatie zou enigszins makkelijker gemaakt worden door dit Vlaams Huurdecreet, doch er blijven heel wat voorwaarden en drempels aan verbonden. De gevolgen van het fout gebruik maken van deze opzeg, blijven ook heel groot. Het is dan ook van belang u goed te informeren alvorens u een opzeg met het oog op renovatiewerken geeft. PC Advocaten helpt zowel huurders als verhuurders met raad en daad.

Deel dit op