Nieuw Pandrecht – Doe onmiddellijk uw voordeel

woordwolk-schulden

Het nieuw pandrecht biedt ondernemingen belangrijke tools in hun strijd tegen insolvente debiteuren en hardnekkige wanbetalers.

Via dit kanaal heeft PC Advocaten de voorbije maanden een aantal bijdragen gepubliceerd die toelichting verschaffen bij de nieuwe pandwetgeving (herlees de snelrechtberichten over ‘de invoering van het registerpand, ‘het eigendomsvoorbehoud‘, ‘het retentierecht‘ en ‘de pandverzilvering‘). Deze wijzigingen traden in werking op 1 januari 2018 en hebben het voorheen bestaande systeem op een aantal punten grondig gewijzigd. Bijkomende mogelijkheden zijn vereenvoudigd of nieuw geschapen, alleen moet u ze nog gebruiken.

Een kort overzicht over hoe u onmiddellijk en op eenvoudige wijze uw voordeel kan doen:

REGISTERPAND

Als u vreest dat uw klant op de vervaldag niet zal overgaan tot betaling, dan kunt u een waarborg eisen van de klant in de vorm van een pand.

Een pand is een zekerheid dat wordt gevestigd op een roerend goed (zoals bijvoorbeeld een voertuig, een werktuig, maar ook bijvoorbeeld schuldvorderingen, etc.). Indien de klant de gewaarborgde schuldvordering niet betaalt op het afgesproken tijdstip, dan kunt u als schuldeiser het pand te gelde laten maken. U zult bij voorrang worden uitbetaald met de opbrengst van de verkoop. Ook in geval van een faillissement houdt dit in dat de curator aan u een voorrecht dient toe te kennen (waardoor uw kansen op een dividend gevoelig stijgen). De hoofdlijnen van de nieuwe wet zijn als volgt:

 • Het pand wordt eenvoudig gevestigd door middel van het sluiten van een pandovereenkomst, met dien verstande dat deze pandovereenkomst moet worden geregistreerd in een speciaal daartoe opgericht pandregister (het vestigen van een pandrecht vereist dus niet langer de buitenbezitstelling van het roerend goed). Het tijdstip van registratie is niet onbelangrijk. Indien meerdere schuldeisers een pand op hetzelfde goed hebben, wordt de rangregeling bepaald op basis van de datum van registratie.
 • De verzilvering van uw pand is niet langer afhankelijk van het bekomen van toestemming via de Rechtbank. Dit geschiedt in principe volledig buitengerechtelijk mits naleving van de wettelijk voorgeschreven regels. Let wel: bij problemen of betwisting omtrent de correcte uitvoering zal de Rechtbank alsnog kunnen (of moeten) worden gevat.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Een beding van eigendomsvoorbehoud is een contractuele clausule die bepaalt dat een koper pas eigenaar wordt van het aangekochte goed na betaling van de volledige koopprijs. Een clausule van eigendomsvoorbehoud in contracten / algemene voorwaarden is een absolute must have voor elke onderneming. Echter, voor de afdwingbaarheid van een dergelijk beding is meer nodig dan de loutere vermelding in de factuurvoorwaarden.

(1) Mededeling eigendomsvoorbehoud: het eigendomsvoorbehoud is enkel juridisch afdwingbaar

 • als het schriftelijk werd opgesteld, en
 • als het ter kennis werd gebracht aan de klant ten laatste op het ogenblik van de levering van de verkochte goederen

(2) Onroerendmaking door incorporatie

Uw klant verwerkt de onbetaalde goederen door deze te integreren in / vast te maken aan een onroerend goed. Typisch voorbeeld: bouwmaterialen die op een werf worden verwerkt. Wat met het eigendomsvoorbehoud?

Onder de nieuwe wetgeving zal het eigendomsvoorbehoud blijven bestaan op voorwaarde dat het eigendomsvoorbehoud geregistreerd werd in het  pandregister. Indien dit het geval is, zal dit uw positie als schuldeiser in bv. een faillissementsprocedure aanzienlijk verbeteren (teruggave vorderen of een voorrecht op de opbrengst verkrijgen).  Bij dubieuze klanten is het raadzaam om het eigendomsvoorbehoud steeds onmiddellijk te laten registreren in het pandregister (als het gaat om goederen bestemd voor verwerking in een onroerend goed).

RETENTIERECHT

Het retentierecht is het recht van een schuldeiser om een goed dat toebehoort aan een debiteur bij zich te houden, zolang deze debiteur zijn openstaande schuld m.b.t. dit goed niet heeft betaald. Het bekendste voorbeeld is dat van de garagist die herstellingswerken uitvoert aan een voertuig en dit voertuig niet vrijgeeft totdat de klant zijn factuur heeft betaald.

Het retentierecht bestond reeds in de praktijk, maar heeft nu een specifieke wettelijke grondslag gekregen. Nieuw is echter dat aan het retentierecht ook een preferentieel recht wordt toegekend. De schuldeiser (met het retentierecht) zal bij voorrang worden uitbetaald uit de opbrengst in geval van tegeldemaking van het betreffende goed, ook in geval van een faillissement of beslag.

In geval van samenloop met andere schuldeisers met een pand (zie hiervoor), zal gekeken moeten worden naar de datum van het ontstaan van ieders recht. Indien de schuldeiser met een retentierecht echter kosten tot behoud van de zaak heeft gemaakt, zal hij voor deze kosten steeds bij voorrang worden uitbetaald.

HELP?

PC Advocaten helpt u graag verder met:

 • het opmaken van een pandovereenkomst
 • het registreren in het pandregister
 • desgevallend de pandverzilvering
 • het opmaken van een eigendomsvoorbehoudsclausule of meer in het algemeen opmaak en/of nazicht van algemene (verkoops)voorwaarden
 • de voorwaarden voor de kennisgeving aan uw klanten van dit eigendomsvoorbehoud
 • desgevallend de registratie van uw eigendomsvoorbehoud in het pandregister
 • het uitoefenen van uw retentierecht

KOSTEN?

 • Om u op weg te helpen, geven wij u gratis een model van eigendomsvoorbehoudsclausule, die u kunt integreren in uw factuur- en contractsvoorwaarden. Het volstaat ons te contacteren op de wijze hieronder beschreven.
 • Registratie, vernieuwing, wijziging, verwijdering, rangafstand of -overdracht in het pandregister is onderworpen aan een overheidsretributie tussen € 10,00 en € 500,00 (voor schuldvorderingen boven de € 500.000,-).
 • De meeste van onze hoger beschreven diensten worden ook aangeboden tegen een voordelige en forfaitaire prijs.

Bij interesse en/of vragen verwijzen wij u graag naar ons contactpagina. Bel, fax, e-mail of vul het vragenformulier vrijblijvend in, en kom te weten op welke manier wij u van dienst kunnen zijn.

Deel dit op